305. ἀναβαίνω (anabainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 305. ἀναβαίνω (anabainó) — 82 Occurrences

Matthew 3:16 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ
NAS: Jesus came up immediately
KJV: when he was baptized, went up straightway
INT: Jesus immediately went up from the

Matthew 5:1 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ
NAS: the crowds, He went up on the mountain;
KJV: the multitudes, he went up into
INT: the crowds he went up on the

Matthew 13:7 V-AIA-3P
GRK: ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
NAS: and the thorns came up and choked
KJV: and the thorns sprung up, and choked
INT: thorns and grew up the thorns

Matthew 14:23 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ
NAS: away, He went up on the mountain
KJV: away, he went up into
INT: the crowds he went up on the

Matthew 14:32 V-APA-GMP
GRK: καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς
NAS: When they got into the boat, the wind
INT: And having entered they into

Matthew 15:29 V-APA-NMS
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ
NAS: of Galilee, and having gone up on the mountain,
KJV: and went up into
INT: of Galilee and having gone up on the

Matthew 17:27 V-APA-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν
NAS: fish that comes up; and when you open
KJV: that first cometh up; and
INT: and the having come up first fish

Matthew 20:17 V-PNA
GRK: Μέλλων δὲ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς
NAS: was about to go up to Jerusalem,
KJV: And Jesus going up to Jerusalem
INT: was moreover going up Jesus

Matthew 20:18 V-PIA-1P
GRK: Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: Behold, we are going up to Jerusalem;
KJV: Behold, we go up to Jerusalem;
INT: Behold we go up to Jerusalem

Mark 1:10 V-PPA-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ
NAS: Immediately coming up out of the water,
KJV: straightway coming up out of
INT: And immediately going up from the

Mark 3:13 V-PIA-3S
GRK: Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ
NAS: And He went up on the mountain
KJV: And he goeth up into a mountain,
INT: And he goes up on the

Mark 4:7 V-AIA-3P
GRK: ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι
NAS: and the thorns came up and choked
KJV: and the thorns grew up, and choked
INT: thorns and grew up the thorns

Mark 4:8 V-PPA-AMS
GRK: ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα
NAS: soil, and as they grew up and increased,
KJV: fruit that sprang up and
INT: yielded fruit growing up and increasing

Mark 4:32 V-PIA-3S
GRK: ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει καὶ γίνεται
NAS: it is sown, it grows up and becomes
KJV: it is sown, it groweth up, and
INT: when it has been sown it grows up and becomes

Mark 6:51 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς
NAS: Then He got into the boat
KJV: And he went up unto them
INT: And he went up to them

Mark 10:32 V-PPA-NMP
GRK: τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: They were on the road going up to Jerusalem,
KJV: in the way going up to Jerusalem;
INT: the way going up to Jerusalem

Mark 10:33 V-PIA-1P
GRK: ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: [saying], Behold, we are going up to Jerusalem,
KJV: Behold, we go up to
INT: Behold we go up to Jerusalem

Mark 15:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος
NAS: The crowd went up and began asking
INT: And having cried out the crowd

Luke 2:4 V-AIA-3S
GRK: Ἀνέβη δὲ καὶ
NAS: also went up from Galilee,
KJV: Joseph also went up from Galilee,
INT: went up moreover also

Luke 2:42 V-PPA-GMP
GRK: ἐτῶν δώδεκα ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ
NAS: twelve, they went up [there] according
KJV: years old, they went up to Jerusalem
INT: years [old] twelve having gone up they according to

Luke 5:19 V-APA-NMP
GRK: τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ
NAS: of the crowd, they went up on the roof
KJV: of the multitude, they went upon
INT: the crowd having gone up on the

Luke 9:28 V-AIA-3S
GRK: καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ
NAS: and James, and went up on the mountain
KJV: and James, and went up into a mountain
INT: and James he went up on the

Luke 18:10 V-AIA-3P
GRK: Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ
NAS: men went up into the temple
KJV: Two men went up into the temple
INT: Two men two went up into the

Luke 18:31 V-PIA-1P
GRK: αὐτούς Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: to them, Behold, we are going up to Jerusalem,
KJV: them, Behold, we go up to Jerusalem,
INT: them Behold we go up to Jerusalem

Luke 19:4 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν
NAS: on ahead and climbed up into a sycamore tree
KJV: before, and climbed up into
INT: the ahead he went up into a sycomore tree

Luke 19:28 V-PPA-NMS
GRK: ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: before, ascending up to
INT: he went on before going up to Jersualem

Luke 24:38 V-PIA-3P
GRK: τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ
NAS: do doubts arise in your hearts?
KJV: why do thoughts arise in your
INT: why doubts do come up in the

John 1:51 V-PPA-AMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας
NAS: of God ascending and descending
KJV: of God ascending and
INT: of God ascending and descending

John 2:13 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: and Jesus went up to Jerusalem,
INT: Jews and went up to Jerusalem

John 3:13 V-RIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν
NAS: No one has ascended into heaven,
KJV: And no man hath ascended up to heaven,
INT: And no one has gone up into

John 5:1 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς
NAS: and Jesus went up to Jerusalem.
KJV: and Jesus went up to Jerusalem.
INT: Jews and went up Jesus to

John 6:62 V-PPA-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν
NAS: of Man ascending to where
KJV: the Son of man ascend up where he was
INT: of man ascending up where he was

John 7:8 V-AMA-2P
GRK: ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν
NAS: Go up to the feast yourselves;
KJV: Go ye up unto this
INT: You go up to the

John 7:8 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν
NAS: yourselves; I do not go up to this
KJV: go not up yet unto
INT: I not yet am going up to the

John 7:10 V-AIA-3P
GRK: Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ
NAS: His brothers had gone up to the feast,
KJV: his brethren were gone up, then went
INT: when however were gone up the brothers

John 7:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἀνέβη οὐ φανερῶς
NAS: also went up, not publicly,
KJV: he also up unto the feast,
INT: also he went up not openly

John 7:14 V-AIA-3S
GRK: ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς
NAS: Jesus went up into the temple,
KJV: Jesus went up into
INT: feast [it] being in middle went up Jesus into

John 10:1 V-PPA-NMS
GRK: προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος
NAS: of the sheep, but climbs up some other way,
KJV: but climbeth up some other way,
INT: sheep but climbs up another way he

John 11:55 V-AIA-3P
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς
NAS: and many went up to Jerusalem
KJV: and many went out of the country
INT: Jews and went up many to

John 12:20 V-PPA-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν
NAS: those who were going up to worship
KJV: among them that came up to
INT: among those coming up that they might worship

John 20:17 V-RIA-1S
GRK: οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν
NAS: to Me, for I have not yet ascended to the Father;
KJV: I am not yet ascended to my
INT: not yet indeed have I ascended to the

John 20:17 V-PIA-1S
GRK: εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω πρὸς τὸν
NAS: and say to them, 'I ascend to My Father
KJV: say unto them, I ascend unto my
INT: say to them I ascend to the

John 21:11 V-AIA-3S
GRK: ἀνέβη οὖν Σίμων
NAS: Simon Peter went up and drew the net
KJV: Simon Peter went up, and drew
INT: went up Therefore Simon

Acts 1:13 V-AIA-3P
GRK: τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν
NAS: they had entered [the city], they went up to the upper room
KJV: they were come in, they went up into
INT: the upper room they went up where were

Acts 2:34 V-AIA-3S
GRK: γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς
NAS: For it was not David who ascended into heaven,
KJV: is not ascended into
INT: indeed David ascended into the

Acts 3:1 V-IIA-3P
GRK: καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ
NAS: and John were going up to the temple
KJV: and John went up together into
INT: and John went up into the

Acts 7:23 V-AIA-3S
GRK: τεσσερακονταετὴς χρόνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν
NAS: of forty, it entered his mind
KJV: forty years old, it came into his
INT: of forty years a period it came into the

Acts 8:31 V-APA-AMS
GRK: τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν
NAS: Philip to come up and sit
KJV: Philip that he would come up and sit
INT: Philip having come up to sit with

Acts 8:39 V-AIA-3P
GRK: ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ
NAS: When they came up out of the water,
KJV: when they were come up out of
INT: when moreover they came up out of the

Acts 10:4 V-AIA-3P
GRK: ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον
NAS: and alms have ascended as a memorial
KJV: thine alms are come up for a memorial
INT: alms of you are gone up for a memorial

Acts 10:9 V-AIA-3S
GRK: πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ
NAS: Peter went up on the housetop
KJV: Peter went up upon
INT: city drawing near went up Peter on

Acts 11:2 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς
NAS: Peter came up to Jerusalem,
KJV: when Peter was come up to Jerusalem,
INT: when also went up Peter to

Acts 15:2 V-PNA
GRK: αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ
NAS: others of them should go up to Jerusalem
KJV: of them, should go up to Jerusalem
INT: them they appointed to go up Paul and

Acts 18:22 V-APA-NMS
GRK: εἰς Καισάρειαν ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος
NAS: at Caesarea, he went up and greeted
KJV: at Caesarea, and gone up, and saluted
INT: at Ceasarea having gone up and having greeted

Acts 20:11 V-APA-NMS
GRK: ἀναβὰς δὲ καὶ
NAS: When he had gone [back] up and had broken
KJV: he therefore was come up again, and
INT: having gone up moreover and

Acts 21:6 V-AIA-1P
GRK: ἀλλήλους καὶ ἀνέβημεν εἰς τὸ
INT: to one another then we went up into the

Acts 21:12 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς
NAS: [began] begging him not to go up to Jerusalem.
KJV: him not to go up to Jerusalem.
INT: not to go up him to

Acts 21:15 V-IIA-1P
GRK: ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: we got ready and started on our way up to Jerusalem.
KJV: we took up our carriages, and went up to
INT: these having packed the baggage we went up to Jerusalem

Acts 21:31 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ
NAS: him, a report came up to the commander
KJV: tidings came unto the chief captain
INT: him to kill there came a report to the

Acts 24:11 V-AIA-1S
GRK: ἀφ' ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς
NAS: ago I went up to Jerusalem
KJV: since I went up to Jerusalem
INT: from which I went up to worship at

Acts 25:1 V-AIA-3S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: later went up to Jerusalem
KJV: three days he ascended from Caesarea
INT: three days went up to Jerusalem

Acts 25:9 V-APA-NMS
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ
NAS: Are you willing to go up to Jerusalem
KJV: Wilt thou go up to
INT: to Jeruslaem having gone up there concerning

Romans 10:6 V-FIM-3S
GRK: σου Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν
NAS: WHO WILL ASCEND INTO HEAVEN?'
KJV: heart, Who shall ascend into heaven?
INT: of you Who will ascend to

1 Corinthians 2:9 V-AIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν
NAS: HAS NOT HEARD, AND [which] HAVE NOT ENTERED THE HEART
KJV: neither have entered into
INT: of man not came which prepared

Galatians 2:1 V-AIA-1S
GRK: ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: years I went up again
KJV: years after I went up again to
INT: years again I went up to Jerusalem

Galatians 2:2 V-AIA-1S
GRK: ἀνέβην δὲ κατὰ
NAS: of a revelation that I went up; and I submitted
KJV: And I went up by revelation,
INT: I went up moreover according to

Ephesians 4:8 V-APA-NMS
GRK: διὸ λέγει Ἀναβὰς εἰς ὕψος
NAS: it says, WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
KJV: he saith, When he ascended up
INT: Therefore he says Having ascended up on high

Ephesians 4:9 V-AIA-3S
GRK: τὸ δέ Ἀνέβη τί ἐστιν
NAS: this [expression], He ascended, what
KJV: (Now that he ascended, what is it
INT: this moreover he ascended what is it

Ephesians 4:10 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων
NAS: also He who ascended far above
KJV: the same also that ascended up far above
INT: also the [one] having ascended above all

Revelation 4:1 V-AMA-2S
GRK: ἐμοῦ λέγων Ἀνάβα ὧδε καὶ
NAS: with me, said, Come up here,
KJV: me; which said, Come up hither, and
INT: me saying Come up here and

Revelation 7:2 V-PPA-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς
NAS: angel ascending from the rising
KJV: another angel ascending from the east,
INT: another angel having ascended from [the] rising

Revelation 8:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς
NAS: of the saints, went up before
KJV: of the saints, ascended up before
INT: And went up the smoke

Revelation 9:2 V-AIA-3S
GRK: ἀβύσσου καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ
NAS: and smoke went up out of the pit,
KJV: pit; and there arose a smoke out of
INT: abyss and there went up smoke out of

Revelation 11:7 V-PPA-NNS
GRK: θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
NAS: the beast that comes up out of the abyss
KJV: the beast that ascendeth out of
INT: beast who comes up out of the

Revelation 11:12 V-AMA-2P
GRK: λεγούσης αὐτοῖς Ἀνάβατε ὧδε καὶ
NAS: saying to them, Come up here.
KJV: saying unto them, Come up hither. And
INT: saying to them Come up here And

Revelation 11:12 V-AIA-3P
GRK: ὧδε καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν
NAS: Then they went up into heaven
KJV: hither. And they ascended up to heaven
INT: here And they went up to

Revelation 13:1 V-PPA-ANS
GRK: θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κέρατα
NAS: a beast coming up out of the sea,
KJV: saw a beast rise up out of the sea,
INT: sea a beast rising having horns

Revelation 13:11 V-PPA-ANS
GRK: ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
NAS: beast coming up out of the earth;
KJV: beast coming up out of
INT: another beast rising out of the

Revelation 14:11 V-PIA-3S
GRK: αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει καὶ οὐκ
NAS: of their torment goes up forever
KJV: of their torment ascendeth up for ever
INT: ages of ages goes up and not

Revelation 17:8 V-PNA
GRK: καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς
NAS: was, and is not, and is about to come up out of the abyss
KJV: shall ascend out of
INT: and is about to come up out of the

Revelation 19:3 V-PIA-3S
GRK: καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς
NAS: HER SMOKE RISES UP FOREVER
KJV: her smoke rose up for ever
INT: smoke of her goes up to the

Revelation 20:9 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ
NAS: And they came up on the broad plain
KJV: And they went up on the breadth
INT: And they went up upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page