3384. μήτηρ (métér)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3384. μήτηρ (métér) — 83 Occurrences

Matthew 1:18 N-GFS
GRK: Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
NAS: was as follows: when His mother Mary
KJV: When as his mother Mary was espoused
INT: having been betrothed the mother of him Mary

Matthew 2:11 N-GFS
GRK: Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ
NAS: with Mary His mother; and they fell
KJV: Mary his mother, and fell down,
INT: Mary the mother of him and

Matthew 2:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: the Child and His mother and flee
KJV: and his mother, and flee
INT: and the mother of him and

Matthew 2:14 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς
NAS: the Child and His mother while it was still night,
KJV: and his mother by night, and
INT: and the mother of him by night

Matthew 2:20 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: the Child and His mother, and go
KJV: and his mother, and go
INT: and the mother of him and

Matthew 2:21 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: the Child and His mother, and came
KJV: and his mother, and came
INT: and the mother of him and

Matthew 10:35 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ
NAS: AGAINST HER MOTHER, AND A DAUGHTER-IN-LAW
KJV: her mother, and
INT: against the mother of her and

Matthew 10:37 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ
NAS: father or mother more than
KJV: father or mother more than me
INT: father or mother above me

Matthew 12:46 N-NFS
GRK: ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ
NAS: behold, His mother and brothers
KJV: behold, [his] mother and
INT: behold the mother and the

Matthew 12:47 Noun-NFS
GRK: ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ
INT: behold the mother of you and

Matthew 12:48 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Who is My mother and who
KJV: is my mother? and who
INT: is the mother of me and

Matthew 12:49 N-NFS
GRK: Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: Behold my mother and my
INT: Behold the mother of me and

Matthew 12:50 N-NFS
GRK: ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν
NAS: and sister and mother.
KJV: sister, and mother.
INT: sister and mother is

Matthew 13:55 N-NFS
GRK: οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται
NAS: son? Is not His mother called
KJV: not his mother called Mary?
INT: [Is] not the mother of him called

Matthew 14:8 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Δός
NAS: Having been prompted by her mother, she said,
KJV: of her mother, said, Give
INT: by the mother of her Give

Matthew 14:11 N-DFS
GRK: ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς
NAS: and she brought it to her mother.
KJV: she brought [it] to her mother.
INT: she brought [it] to [the] mother of her

Matthew 15:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καί Ὁ
NAS: YOUR FATHER AND MOTHER,' and, 'HE WHO SPEAKS EVIL
KJV: and mother: and,
INT: and the mother and He who

Matthew 15:4 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: OR MOTHER IS TO BE PUT
KJV: or mother, let him die
INT: father or mother in death must die

Matthew 15:5 N-DFS
GRK: ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ
NAS: or mother, Whatever
KJV: or [his] mother, [It is] a gift,
INT: or the mother [It is] a gift whoever

Matthew 19:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται
NAS: HIS FATHER AND MOTHER AND BE JOINED
KJV: father and mother, and shall cleave
INT: and the mother and will be joined with

Matthew 19:12 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως
NAS: that way from their mother's womb;
KJV: born from [their] mother's womb: and
INT: from [the] womb of [their] mother were born thus

Matthew 19:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καί Ἀγαπήσεις
NAS: YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE
KJV: and [thy] mother: and,
INT: and the mother and You will love

Matthew 19:29 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα
NAS: father or mother or children
KJV: father, or mother, or wife,
INT: father or mother or children

Matthew 20:20 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν
NAS: Then the mother of the sons of Zebedee
KJV: to him the mother of Zebedee's
INT: to him the mother of the sons

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ
NAS: and Mary the mother of James
KJV: and Mary the mother of James and
INT: and Joseph mother and the

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν
NAS: and Joseph, and the mother of the sons
KJV: and the mother of Zebedee's
INT: and the mother of the sons

Mark 3:31 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
NAS: Then His mother and His brothers
KJV: brethren and his mother, and, standing
INT: then came the mother of him and

Mark 3:32 N-NFS
GRK: Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ
NAS: to Him, Behold, Your mother and Your brothers
KJV: Behold, thy mother and thy
INT: Behold the mother of you and

Mark 3:33 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Who are My mother and My brothers?
KJV: is my mother, or my
INT: are the mother of me and

Mark 3:34 N-NFS
GRK: Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: Behold my mother and my
INT: Behold the mother of me and

Mark 3:35 N-NFS
GRK: ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν
NAS: and sister and mother.
KJV: sister, and mother.
INT: sister and mother is

Mark 5:40 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς
NAS: father and mother and His own companions,
KJV: and the mother of the damsel,
INT: and the mother and those

Mark 6:24 N-DFS
GRK: εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς Τί
NAS: out and said to her mother, What
KJV: unto her mother, What
INT: said the mother of her What

Mark 6:28 N-DFS
GRK: αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς
NAS: and the girl gave it to her mother.
KJV: it to her mother.
INT: it the mother of her

Mark 7:10 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα σου καί
NAS: YOUR FATHER AND YOUR MOTHER; and, 'HE WHO SPEAKS EVIL
KJV: and thy mother; and, Whoso curseth
INT: and the mother of you and

Mark 7:10 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: OR MOTHER, IS TO BE PUT
KJV: or mother, let him die
INT: father or mother in death must die

Mark 7:11 N-DFS
GRK: ἢ τῇ μητρί Κορβάν ὅ
NAS: or [his] mother, whatever
KJV: or mother, [It is] Corban,
INT: or the mother [It is] a corban that

Mark 7:12 N-DFS
GRK: ἢ τῇ μητρί
NAS: for [his] father or [his] mother;
KJV: or his mother;
INT: or the mother

Mark 10:7 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER,
KJV: father and mother, and cleave
INT: and the mother and cleave

Mark 10:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: father and mother.
INT: and the mother

Mark 10:29 N-AFS
GRK: ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα
NAS: sisters or mother or father
KJV: father, or mother, or wife,
INT: sisters or mother or father

Mark 10:30 N-AFP
GRK: ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα
NAS: and sisters and mothers and children
KJV: sisters, and mothers, and children,
INT: sisters and mothers and children

Mark 15:40 N-NFS
GRK: καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη
NAS: and Mary the mother of James
KJV: and Mary the mother of James the less
INT: and of Joseph mother and Salome

Luke 1:15 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: Spirit while yet in his mother's womb.
KJV: from his mother's womb.
INT: from [the] womb mother of his

Luke 1:43 N-NFS
GRK: ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου
NAS: And how has it [happened] to me, that the mother of my Lord
KJV: to me, that the mother of my Lord
INT: should come the mother of the Lord

Luke 1:60 N-NFS
GRK: ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν
NAS: But his mother answered and said,
KJV: And his mother answered and said,
INT: having answered the mother of him said

Luke 2:33 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ
NAS: And His father and mother were amazed
KJV: and his mother marvelled at
INT: and the mother marveling at

Luke 2:34 N-AFS
GRK: Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἰδοὺ
NAS: to Mary His mother, Behold,
KJV: Mary his mother, Behold, this
INT: Mary the mother of him Behold

Luke 2:48 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον
NAS: Him, they were astonished; and His mother said
KJV: and his mother said unto
INT: him the mother of him Child

Luke 2:51 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει
NAS: and He continued in subjection to them; and His mother treasured
KJV: but his mother kept all
INT: And the mother of him treasured up

Luke 7:12 N-DFS
GRK: υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: son of his mother, and she was a widow;
KJV: son of his mother, and she
INT: son of the mother of him and

Luke 7:15 N-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ
NAS: And [Jesus] gave him back to his mother.
KJV: him to his mother.
INT: him to the mother of him

Luke 8:19 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ
NAS: And His mother and brothers came
KJV: to him [his] mother and his
INT: him the mother and the

Luke 8:20 N-NFS
GRK: αὐτῷ Ἡ μήτηρ σου καὶ
NAS: And it was reported to Him, Your mother and Your brothers
KJV: Thy mother and
INT: him the mother of you and

Luke 8:21 N-NFS
GRK: πρὸς αὐτούς Μήτηρ μου καὶ
NAS: and said to them, My mother and My brothers
KJV: them, My mother and my
INT: to them mother of me and

Luke 8:51 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα
NAS: and the girl's father and mother.
KJV: and the mother of the maiden.
INT: and the mother

Luke 12:53 N-NFS
GRK: ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ τὴν
NAS: father, mother against
KJV: the father; the mother against
INT: against father mother against

Luke 12:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν μητέρα πενθερὰ ἐπὶ
NAS: against mother, mother-in-law
KJV: against the mother; the mother in law
INT: against mother mother-in-law against

Luke 14:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν
NAS: his own father and mother and wife
KJV: father, and mother, and wife,
INT: and the mother and the

Luke 18:20 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: and thy mother.
INT: and the mother

John 2:1 N-NFS
GRK: ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: of Galilee, and the mother of Jesus
KJV: and the mother of Jesus
INT: was the mother of Jesus

John 2:3 N-NFS
GRK: λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: ran out, the mother of Jesus
KJV: wine, the mother of Jesus
INT: says the mother of Jesus

John 2:5 N-NFS
GRK: λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς
NAS: His mother said to the servants,
KJV: His mother saith unto the servants,
INT: Says the mother of him to the

John 2:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
NAS: to Capernaum, He and His mother and [His] brothers
KJV: and his mother, and his
INT: and the mother of him and

John 3:4 N-GFS
GRK: κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον
NAS: a second time into his mother's womb
KJV: into his mother's womb, and
INT: womb of the mother of him a second time

John 6:42 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα πῶς νῦν
NAS: whose father and mother we know? How
KJV: father and mother we know?
INT: and the mother how therefore

John 19:25 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
NAS: of Jesus were His mother, and His mother's
KJV: of Jesus his mother, and his
INT: of Jesus the mother of him and

John 19:25 N-GFS
GRK: ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία
NAS: were His mother, and His mother's sister,
KJV: and his mother's sister, Mary
INT: sister of the mother of him Mary

John 19:26 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν
NAS: saw His mother, and the disciple
KJV: saw his mother, and
INT: having seen [his] mother and the

John 19:26 N-DFS
GRK: λέγει τῇ μητρί Γύναι ἴδε
NAS: He said to His mother, Woman,
KJV: unto his mother, Woman,
INT: says to [his] mother Woman behold

John 19:27 N-NFS
GRK: Ἴδε ἡ μήτηρ σου καὶ
NAS: Behold, your mother! From that hour
KJV: Behold thy mother! And from
INT: Behold the mother of you And

Acts 1:14 N-DFS
GRK: Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and Mary the mother of Jesus,
KJV: and Mary the mother of Jesus, and
INT: Mary the mother of Jesus

Acts 3:2 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων
NAS: lame from his mother's womb
KJV: from his mother's womb was carried,
INT: from womb of mother of him being

Acts 12:12 N-GFS
GRK: Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ
NAS: of Mary, the mother of John
KJV: of Mary the mother of John,
INT: Mary the mother of John who

Acts 14:8 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὃς
NAS: lame from his mother's womb,
KJV: from his mother's womb, who
INT: from [the] womb of [the] mother of him who

Romans 16:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: in the Lord, also his mother and mine.
KJV: and his mother and mine.
INT: and the mother of him and

Galatians 1:15 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ
NAS: God, who had set me apart [even] from my mother's womb
KJV: from my mother's womb, and
INT: from womb of mother of me and

Galatians 4:26 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν
NAS: above is free; she is our mother.
KJV: which is the mother of us all.
INT: which is mother of us

Ephesians 5:31 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται
NAS: HIS FATHER AND MOTHER AND SHALL BE JOINED
KJV: father and mother, and shall be joined
INT: and mother and will be joined

Ephesians 6:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα ἥτις ἐστὶν
NAS: YOUR FATHER AND MOTHER (which
KJV: father and mother; (which is
INT: and the mother which is

1 Timothy 5:2 N-AFP
GRK: πρεσβυτέρας ὡς μητέρας νεωτέρας ὡς
NAS: the older women as mothers, [and] the younger
KJV: as mothers; the younger
INT: elder [women] as mothers younger as

2 Timothy 1:5 N-DFS
GRK: καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ
NAS: Lois and your mother Eunice,
KJV: and thy mother Eunice; and
INT: and in the mother of you Eunice

Revelation 17:5 N-NFS
GRK: ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ
NAS: THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS
KJV: THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS
INT: Great the mother of the prostitutes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page