4137. πληρόω (pléroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4137. πληρόω (pléroó) — 88 Occurrences

Matthew 1:22 V-ASP-3S
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: took place to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: came to pass that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 2:15 V-ASP-3S
GRK: Ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: of Herod. [This was] to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: of Herod that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 2:17 V-AIP-3S
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
NAS: Jeremiah the prophet was fulfilled:
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that having been spoken

Matthew 2:23 V-ASP-3S
GRK: Ναζαρέτ ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: Nazareth. [This was] to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: Nazareth so that should be fulfilled that having been spoken

Matthew 3:15 V-ANA
GRK: ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην
NAS: it is fitting for us to fulfill all
KJV: us to fulfil all
INT: it is to us to fulfill all righteousness

Matthew 4:14 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 5:17 V-ANA
GRK: καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
NAS: to abolish but to fulfill.
KJV: to destroy, but to fulfil.
INT: to abolish but to fulfill [them]

Matthew 8:17 V-ASP-3S
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which was spoken
INT: So that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 12:17 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: So that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 13:35 V-ASP-3S
GRK: ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: [This was] to fulfill what was spoken
KJV: That it might be fulfilled which
INT: so that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 13:48 V-AIP-3S
GRK: ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ
NAS: and when it was filled, they drew
KJV: Which, when it was full, they drew to
INT: which when it was filled having drawn up on

Matthew 21:4 V-ASP-3S
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
NAS: took place to fulfill what
KJV: that it might be fulfilled which
INT: came to pass that might be fulfilled that having been spoken

Matthew 23:32 V-AMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον
NAS: Fill up, then, the measure
KJV: Fill ye up then the measure
INT: and you fill you up the measure

Matthew 26:54 V-ASP-3P
GRK: πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
NAS: will the Scriptures be fulfilled, [which say] that it must
KJV: shall the scriptures be fulfilled, that
INT: How then should be fulfilled the Scriptures

Matthew 26:56 V-ASP-3P
GRK: γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
NAS: has taken place to fulfill the Scriptures
KJV: of the prophets might be fulfilled. Then
INT: is come to pass that might be fulfilled the Scriptures

Matthew 27:9 V-AIP-3S
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν
NAS: the prophet was fulfilled: AND THEY TOOK
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that having been spoken

Matthew 27:35 V-ASP-3S
GRK: κλῆρον ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
KJV: that it might be fulfilled which
INT: lots that might be fulfilled that which was spoken

Mark 1:15 V-RIM/P-3S
GRK: λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς
NAS: The time is fulfilled, and the kingdom
KJV: The time is fulfilled, and
INT: saying Has been fulfilled the time

Mark 14:49 V-ASP-3P
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
NAS: and you did not seize Me; but [this has] [taken place] to fulfill the Scriptures.
KJV: the scriptures must be fulfilled.
INT: but [it is] that might be fulfilled the Scriptures

Mark 15:28 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ
KJV: the scripture was fulfilled, which
INT: And was fulfilled the Scripture

Luke 1:20 V-FIP-3P
GRK: μου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν
NAS: which will be fulfilled in their proper time.
KJV: which shall be fulfilled in
INT: of me which will be fulfilled in the

Luke 2:40 V-PPM/P-NNS
GRK: καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ καὶ
NAS: and become strong, increasing in wisdom;
KJV: in spirit, filled with wisdom:
INT: and became strong being filled with wisdom and

Luke 3:5 V-FIP-3S
GRK: πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν
NAS: RAVINE WILL BE FILLED, AND EVERY
KJV: valley shall be filled, and every
INT: Every valley will be filled up and every

Luke 4:21 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ
NAS: Scripture has been fulfilled in your hearing.
KJV: this scripture fulfilled in your
INT: today is fulfilled the Scripture

Luke 7:1 V-AIA-3S
GRK: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ
NAS: When He had completed all
KJV: Now when he had ended all his
INT: And when he had completed all the

Luke 9:31 V-PNA
GRK: ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: He was about to accomplish at Jerusalem.
KJV: he should accomplish at
INT: which he was about to accomplish in Jerusalem

Luke 21:24 V-ASP-3P
GRK: ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καὶ ἔσονται
NAS: of the Gentiles are fulfilled.
KJV: of the Gentiles be fulfilled.
INT: until one be fulfilled and be

Luke 22:16 V-ASP-3S
GRK: ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ
NAS: it until it is fulfilled in the kingdom
KJV: until it be fulfilled in
INT: until when it be fulfilled in the

Luke 24:44 V-ANP
GRK: ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ
NAS: and the Psalms must be fulfilled.
KJV: must be fulfilled, which
INT: that must be fulfilled all things that

John 3:29 V-RIM/P-3S
GRK: ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
NAS: joy of mine has been made full.
KJV: joy therefore is fulfilled.
INT: of me is fulfilled

John 7:8 V-RIM/P-3S
GRK: καιρὸς οὔπω πεπλήρωται
NAS: My time has not yet fully come.
KJV: is not yet full come.
INT: time not yet has been fulfilled

John 12:3 V-AIP-3S
GRK: δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς
NAS: and the house was filled with the fragrance
KJV: the house was filled with
INT: and [the] house was filled with the

John 12:38 V-ASP-3S
GRK: τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν
NAS: [This was] to fulfill the word
KJV: the prophet might be fulfilled, which
INT: the prophet might be fulfilled which he said

John 13:18 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων
NAS: but [it is] that the Scripture may be fulfilled, HE WHO EATS
KJV: the scripture may be fulfilled, He that eateth
INT: the Scripture might be fulfilled He that eats

John 15:11 V-ASP-3S
GRK: χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
NAS: may be in you, and [that] your joy may be made full.
KJV: [that] your joy might be full.
INT: joy of you might be full

John 15:25 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος
NAS: But [they have done this] to fulfill the word
KJV: the word might be fulfilled that is written
INT: But that might be fulfilled the word

John 16:6 V-RIA-3S
GRK: ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν
NAS: to you, sorrow has filled your heart.
KJV: sorrow hath filled your
INT: grief has filled your the

John 16:24 V-RPM/P-NFS
GRK: ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη
NAS: so that your joy may be made full.
KJV: joy may be full.
INT: of you might be full

John 17:12 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ
NAS: that the Scripture would be fulfilled.
KJV: that the scripture might be fulfilled.
INT: the Scripture might be fulfilled

John 17:13 V-RPM/P-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς
NAS: My joy made full in themselves.
KJV: my joy fulfilled in themselves.
INT: my fulfilled in them

John 18:9 V-ASP-3S
GRK: ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος
NAS: to fulfill the word which
KJV: the saying might be fulfilled, which
INT: that might be fulfilled the word

John 18:32 V-ASP-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν
NAS: to fulfill the word of Jesus
KJV: of Jesus might be fulfilled, which
INT: of Jesus might be fulfilled which he spoke

John 19:24 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα
NAS: for it, [to decide] whose it shall be; [this was] to fulfill the Scripture:
KJV: the scripture might be fulfilled, which
INT: the Scripture might be fulfilled which said

John 19:36 V-ASP-3S
GRK: ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ
NAS: came to pass to fulfill the Scripture,
KJV: the scripture should be fulfilled, A bone
INT: the Scripture might be fulfilled bone not one

Acts 1:16 V-ANP
GRK: ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν
NAS: had to be fulfilled, which
KJV: must needs have been fulfilled, which
INT: brothers it is necessary to have been fulfilled the Scripture

Acts 2:2 V-AIA-3S
GRK: βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν
NAS: wind, and it filled the whole
KJV: wind, and it filled all the house
INT: violent and filled all the

Acts 2:28 V-FIA-2S
GRK: ὁδοὺς ζωῆς πληρώσεις με εὐφροσύνης
NAS: OF LIFE; YOU WILL MAKE ME FULL OF GLADNESS
KJV: thou shalt make me full of joy with
INT: paths of life you will fill me with joy

Acts 3:18 V-AIA-3S
GRK: χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως
NAS: would suffer, He has thus fulfilled.
KJV: he hath so fulfilled.
INT: Christ of him he fulfilled thus

Acts 5:3 V-AIA-3S
GRK: διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς
NAS: why has Satan filled your heart to lie
KJV: why hath Satan filled thine heart
INT: because of why did fill Satan

Acts 5:28 V-RIA-2P
GRK: καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ
NAS: and yet, you have filled Jerusalem
KJV: behold, ye have filled Jerusalem
INT: and Behold you have filled Jerusalem

Acts 7:23 V-IIM/P-3S
GRK: Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς
NAS: But when he was approaching the age
KJV: when he was full forty years old,
INT: when moreover was fulfilled to him of forty years

Acts 7:30 V-APP-GNP
GRK: Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα
NAS: years had passed, AN ANGEL
KJV: years were expired, there appeared
INT: And having been passed years forty

Acts 9:23 V-IIM/P-3P
GRK: Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί
NAS: days had elapsed, the Jews
KJV: days were fulfilled, the Jews
INT: when moreover were passed days many

Acts 12:25 V-APA-NMP
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν
NAS: from Jerusalem when they had fulfilled their mission,
KJV: Jerusalem, when they had fulfilled [their] ministry,
INT: from Jerusalem having fulfilled the mission

Acts 13:25 V-IIA-3S
GRK: ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν
NAS: John was completing his course,
KJV: as John fulfilled his course, he said,
INT: while moreover was fulfilling John the

Acts 13:27 V-AIA-3P
GRK: ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν
NAS: Sabbath, fulfilled [these] by condemning
KJV: sabbath day, they have fulfilled [them] in condemning
INT: are read having judged [him] they fulfilled [them]

Acts 13:52 V-IIM/P-3P
GRK: τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ
NAS: And the disciples were continually filled with joy
KJV: the disciples were filled with joy,
INT: and [the] disciples were filled with joy and [the]

Acts 14:26 V-AIA-3P
GRK: ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν
NAS: for the work that they had accomplished.
KJV: the work which they fulfilled.
INT: work which they fulfilled

Acts 19:21 V-AIP-3S
GRK: ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ταῦτα ἔθετο
NAS: these things were finished, Paul
KJV: these things were ended, Paul
INT: after moreover were fulfilled these things purposed

Acts 24:27 V-APP-GFS
GRK: Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον
NAS: But after two years had passed, Felix
KJV: But after two years Porcius
INT: two years moreover having been completed received [as] successor

Romans 1:29 V-RPM/P-AMP
GRK: πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ
NAS: being filled with all unrighteousness,
KJV: Being filled with all unrighteousness,
INT: being filled with all unrighteousness

Romans 8:4 V-ASP-3S
GRK: τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν
NAS: of the Law might be fulfilled in us, who do not walk
KJV: of the law might be fulfilled in
INT: of the law should be fulfilled in us

Romans 13:8 V-RIA-3S
GRK: ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
NAS: his neighbor has fulfilled [the] law.
KJV: another hath fulfilled the law.
INT: other law has fulfilled

Romans 15:13 V-AOA-3S
GRK: τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης
NAS: of hope fill you with all
KJV: the God of hope fill you with all
INT: of hope may fill you with all

Romans 15:14 V-RPM/P-NMP
GRK: ἐστε ἀγαθωσύνης πεπληρωμένοι πάσης τῆς
NAS: of goodness, filled with all
KJV: of goodness, filled with all
INT: are of goodness being filled with all

Romans 15:19 V-RNA
GRK: τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: as Illyricum I have fully preached the gospel
KJV: I have fully preached the gospel
INT: Illyricum to have fully preached the gospel

2 Corinthians 7:4 V-RIM/P-1S
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει
NAS: on your behalf. I am filled with comfort;
KJV: you: I am filled with comfort,
INT: in respect of you I have been filled with encouragement

2 Corinthians 10:6 V-ASP-3S
GRK: παρακοήν ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ
NAS: whenever your obedience is complete.
KJV: your obedience is fulfilled.
INT: disobedience when might have been fulfilled your

Galatians 5:14 V-RIM/P-3S
GRK: ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται ἐν τῷ
NAS: Law is fulfilled in one
KJV: all the law is fulfilled in one
INT: one word is fulfilled in this

Ephesians 1:23 V-PPM-GMS
GRK: ἐν πᾶσιν πληρουμένου
NAS: the fullness of Him who fills all
KJV: the fulness of him that filleth all
INT: in all fills

Ephesians 3:19 V-ASP-2P
GRK: χριστοῦ ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν
NAS: knowledge, that you may be filled up to all
KJV: that ye might be filled with
INT: of Christ that you might be filled unto all

Ephesians 4:10 V-ASA-3S
GRK: οὐρανῶν ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα
NAS: so that He might fill all things.)
KJV: that he might fill all things.)
INT: heavens that he might fill all things

Ephesians 5:18 V-PMM/P-2P
GRK: ἀσωτία ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι
NAS: for that is dissipation, but be filled with the Spirit,
KJV: excess; but be filled with the Spirit;
INT: debauchery but be filled with [the] Spirit

Philippians 1:11 V-RPM/P-NMP
GRK: πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης
NAS: having been filled with the fruit
KJV: Being filled with the fruits
INT: being filled with fruits of righteousness

Philippians 2:2 V-AMA-2P
GRK: πληρώσατέ μου τὴν
NAS: make my joy complete
KJV: Fulfil ye my joy,
INT: fulfill my

Philippians 4:18 V-RIM/P-1S
GRK: καὶ περισσεύω πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ
NAS: and have an abundance; I am amply supplied, having received
KJV: abound: I am full, having received
INT: and abound I am full having received from

Philippians 4:19 V-FIA-3S
GRK: θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν
NAS: And my God will supply all your needs
KJV: my God shall supply all your
INT: God my will fill up all [the] needs

Colossians 1:9 V-ASP-2P
GRK: αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν
NAS: for you and to ask that you may be filled with the knowledge
KJV: that ye might be filled with the knowledge
INT: asking that you might be filled with the knowledge

Colossians 1:25 V-ANA
GRK: εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον
NAS: on me for your benefit, so that I might fully carry out the [preaching of] the word
KJV: for you, to fulfil the word of God;
INT: toward you to complete the word

Colossians 2:10 V-RPM/P-NMP
GRK: ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι ὅς ἐστιν
NAS: and in Him you have been made complete, and He is the head
KJV: And ye are complete in him,
INT: in him complete who is

Colossians 4:17 V-PSA-2S
GRK: ἵνα αὐτὴν πληροῖς
NAS: in the Lord, that you may fulfill it.
KJV: the Lord, that thou fulfil it.
INT: that it you fulfill

2 Thessalonians 1:11 V-ASA-3S
GRK: ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν
NAS: of your calling, and fulfill every
KJV: and fulfil all
INT: of us and might fulfill every good pleasure

2 Timothy 1:4 V-ASP-1S
GRK: ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ
NAS: so that I may be filled with joy.
KJV: tears, that I may be filled with joy;
INT: that with joy I might be filled

James 2:23 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ
NAS: and the Scripture was fulfilled which says,
KJV: the scripture was fulfilled which saith,
INT: And was fulfilled the Scripture

1 John 1:4 V-RPM/P-NFS
GRK: ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη
NAS: so that our joy may be made complete.
KJV: joy may be full.
INT: of us might be complete

2 John 1:12 V-RPM/P-NFS
GRK: χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη
NAS: so that your joy may be made full.
KJV: joy may be full.
INT: joy of us might be complete being

Revelation 3:2 V-RPM/P-ANP
GRK: τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ
NAS: your deeds completed in the sight
KJV: thy works perfect before God.
INT: works complete before the

Revelation 6:11 V-ASP-3P
GRK: μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ
NAS: even as they had been, would be completed also.
KJV: they [were], should be fulfilled.
INT: little until would be fulfilled both the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4137

ἐπλήρωσαν — 2 Occ.
ἐπλήρωσεν — 4 Occ.
ἐπληρώθη — 7 Occ.
ἐπλήρου — 1 Occ.
ἐπληροῦντο — 2 Occ.
ἐπληροῦτο — 1 Occ.
πεπληρώκατε — 1 Occ.
πεπλήρωκεν — 2 Occ.
πεπληρωκέναι — 1 Occ.
πεπλήρωμαι — 2 Occ.
πεπληρωμένα — 1 Occ.
πεπληρωμένη — 3 Occ.
πεπληρωμένην — 1 Occ.
πεπληρωμένοι — 3 Occ.
πεπληρωμένους — 1 Occ.
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθήσονται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.
Additional Entries
Πεπλήρωται — 5 Occ.
πληρῶσαι — 4 Occ.
πληρώσαντες — 1 Occ.
πληρώσατε — 2 Occ.
πληρώσῃ — 2 Occ.
πληρώσει — 1 Occ.
πληρώσεις — 1 Occ.
πληρωθῇ — 21 Occ.
πληρωθῆναι — 2 Occ.
πληρωθήσεται — 1 Occ.
πληρωθῆτε — 2 Occ.
πληρωθείσης — 1 Occ.
πληρωθέντων — 1 Occ.
πληρωθῶ — 1 Occ.
πληρωθῶσιν — 5 Occ.
πληροῖς — 1 Occ.
πληρούμενον — 1 Occ.
πληρουμένου — 1 Occ.
πληροῦν — 1 Occ.
πληροῦσθε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page