5455. φωνέω (phóneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5455. φωνέω (phóneó) — 43 Occurrences

Matthew 20:32 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ
NAS: stopped and called them, and said,
KJV: stood still, and called them,
INT: Jesus called them and

Matthew 26:34 V-ANA
GRK: πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ
NAS: a rooster crows, you will deny
KJV: the cock crow, thou shalt deny
INT: before [the] rooster crows three times you will deny

Matthew 26:74 V-AIA-3S
GRK: εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: And immediately a rooster crowed.
KJV: immediately the cock crew.
INT: immediately a rooster crowed

Matthew 26:75 V-ANA
GRK: Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ
NAS: a rooster crows, you will deny
KJV: the cock crow, thou shalt deny
INT: Before [the] rooster crows three times you will deny

Matthew 27:47 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος
NAS: This man is calling for Elijah.
KJV: This [man] calleth for Elias.
INT: Elijah calls this [man]

Mark 1:26 V-APA-NNS
GRK: ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: spirit cried out with a loud
INT: unclean and having cried with a voice loud

Mark 9:35 V-AIA-3S
GRK: καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα
NAS: Sitting down, He called the twelve
KJV: he sat down, and called the twelve,
INT: And having sat down he called the twelve

Mark 10:49 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν καὶ
NAS: and said, Call him [here]. So
KJV: him to be called. And
INT: Jesus commanded to be called him And

Mark 10:49 V-PIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν
NAS: him [here]. So they called the blind man,
KJV: And they call the blind man,
INT: him And they call the blind [man]

Mark 10:49 V-PIA-3S
GRK: Θάρσει ἔγειρε φωνεῖ σε
NAS: stand up! He is calling for you.
KJV: rise; he calleth thee.
INT: Take courage rise up he calls you

Mark 14:30 V-ANA
GRK: δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με
NAS: a rooster crows twice,
KJV: the cock crow twice,
INT: twice [the] rooster crows three times me

Mark 14:68 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
INT: and the rooster crowed

Mark 14:72 V-AIA-3S
GRK: δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν καὶ ἀνεμνήσθη
NAS: a rooster crowed a second time.
KJV: second time the cock crew. And Peter
INT: the second time a rooster crowed And remembered

Mark 14:72 V-ANA
GRK: ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς με
NAS: a rooster crows twice,
KJV: the cock crow twice,
INT: [the] rooster twice crows three times me

Mark 15:35 V-PIA-3S
GRK: Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ
NAS: Behold, He is calling for Elijah.
KJV: [it], said, Behold, he calleth Elias.
INT: Behold Elijah he calls

Luke 8:8 V-IIA-3S
GRK: Ταῦτα λέγων ἐφώνει Ὁ ἔχων
NAS: these things, He would call out, He who has
KJV: these things, he cried, He that hath
INT: These things saying he cried the [one] that has

Luke 8:54 V-AIA-3S
GRK: χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων Ἡ
NAS: her by the hand and called, saying,
KJV: by the hand, and called, saying,
INT: hand of her cried saying

Luke 14:12 V-PMA-2S
GRK: δεῖπνον μὴ φώνει τοὺς φίλους
NAS: a dinner, do not invite your friends
KJV: or a supper, call not thy
INT: a supper not call friends

Luke 16:2 V-APA-NMS
GRK: καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν
NAS: And he called him and said
KJV: And he called him, and said
INT: And having called him he said

Luke 16:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ
NAS: And he cried out and said, Father
KJV: And he cried and said, Father
INT: And he having cried out said Father

Luke 19:15 V-ANP
GRK: καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς
NAS: the money, be called to him so
KJV: servants to be called unto him,
INT: that he directed to be called to him the

Luke 22:34 V-FIA-3S
GRK: Πέτρε οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ
NAS: the rooster will not crow today
KJV: shall not crow this day, before that
INT: Peter in no way will crow today [the] rooster

Luke 22:60 V-AIA-3S
GRK: λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ
NAS: speaking, a rooster crowed.
KJV: spake, the cock crew.
INT: he was speaking of him crowed the rooster

Luke 22:61 V-ANA
GRK: Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ
NAS: a rooster crows today,
KJV: the cock crow, thou shalt deny
INT: Before [the] rooster crows today you will deny

Luke 23:46 V-APA-NMS
GRK: καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ
NAS: And Jesus, crying out with a loud
KJV: when Jesus had cried with a loud
INT: And having cried with a voice loud

John 1:48 V-ANA
GRK: σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ
NAS: Philip called you, when you were under
KJV: that Philip called thee,
INT: you Philip called [you] being under

John 2:9 V-PIA-3S
GRK: τὸ ὕδωρ φωνεῖ τὸν νυμφίον
NAS: the headwaiter called the bridegroom,
KJV: the governor of the feast called the bridegroom,
INT: the water calls the bridegroom

John 4:16 V-AMA-2S
GRK: αὐτῇ Ὕπαγε φώνησόν σου τὸν
NAS: to her, Go, call your husband
KJV: unto her, Go, call thy husband,
INT: to her Go call of you the

John 9:18 V-AIA-3P
GRK: ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς
NAS: until they called the parents
KJV: until they called the parents
INT: until when they called the parents

John 9:24 V-AIA-3P
GRK: Ἐφώνησαν οὖν τὸν
NAS: a second time they called the man
KJV: Then again called they the man that
INT: They called therefore the

John 10:3 V-PIA-3S
GRK: ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα
NAS: his voice, and he calls his own
INT: own sheep he calls by name

John 11:28 V-AIA-3S
GRK: ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν
NAS: she went away and called Mary
KJV: she went her way, and called Mary her
INT: she went away and called Mary the

John 11:28 V-PIA-3S
GRK: πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε
NAS: is here and is calling for you.
KJV: is come, and calleth for thee.
INT: is come and calls you

John 12:17 V-AIA-3S
GRK: τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ
NAS: who were with Him when He called Lazarus
KJV: him when he called Lazarus out of
INT: Lazarus he called out of the

John 13:13 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ
NAS: You call Me Teacher and Lord;
KJV: Ye call me Master
INT: You call me

John 13:38 V-ASA-3S
GRK: μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ
NAS: to you, a rooster will not crow until
KJV: shall not crow, till thou hast denied
INT: not [the] rooster will crow until that

John 18:27 V-AIA-3S
GRK: εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: and immediately a rooster crowed.
KJV: immediately the cock crew.
INT: immediately a rooster crowed

John 18:33 V-AIA-3S
GRK: Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: into the Praetorium, and summoned Jesus
KJV: again, and called Jesus, and
INT: Pilate and called Jesus

Acts 9:41 V-APA-NMS
GRK: ἀνέστησεν αὐτήν φωνήσας δὲ τοὺς
NAS: and raised her up; and calling the saints
KJV: and when he had called the saints
INT: he raised up her having called moreover the

Acts 10:7 V-APA-NMS
GRK: λαλῶν αὐτῷ φωνήσας δύο τῶν
NAS: to him had left, he summoned two
KJV: was departed, he called two
INT: spoke to him having called two of the

Acts 10:18 V-APA-NMP
GRK: καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ
NAS: and calling out, they were asking
KJV: And called, and asked whether
INT: and having called out they asked if

Acts 16:28 V-AIA-3S
GRK: ἐφώνησεν δὲ ὁ
NAS: But Paul cried out with a loud voice,
KJV: But Paul cried with a loud voice,
INT: called out however

Revelation 14:18 V-AIA-3S
GRK: πυρός καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: out from the altar; and he called with a loud
KJV: fire; and cried with a loud cry
INT: fire and he called with a cry loud

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page