749. ἀρχιερεύς (archiereus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 749. ἀρχιερεύς (archiereus) — 123 Occurrences

Matthew 2:4 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς
NAS: all the chief priests and scribes
KJV: all the chief priests and
INT: all the chief priests and scribes

Matthew 16:21 N-GMP
GRK: πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
NAS: from the elders and chief priests and scribes,
KJV: and chief priests and
INT: elders and chief priests and scribes

Matthew 20:18 N-DMP
GRK: παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν
NAS: will be delivered to the chief priests and scribes,
KJV: shall be betrayed unto the chief priests and
INT: will be betrayed to the chief priests and scribes

Matthew 21:15 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: But when the chief priests and the scribes
KJV: And when the chief priests and scribes
INT: moreover the chief priests and the

Matthew 21:23 N-NMP
GRK: διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: the temple, the chief priests and the elders
KJV: the temple, the chief priests and
INT: [when he was] teaching the chief priests and the

Matthew 21:45 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: When the chief priests and the Pharisees
KJV: And when the chief priests and
INT: having heard the chief priests and the

Matthew 26:3 N-NMP
GRK: συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: Then the chief priests and the elders
KJV: assembled together the chief priests, and
INT: were gathered together the chief priests and the

Matthew 26:3 N-GMS
GRK: αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου
NAS: the chief priests and the elders
KJV: the palace of the high priest, who
INT: court of the high priest who was called

Matthew 26:14 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: Iscariot, went to the chief priests
KJV: went unto the chief priests,
INT: to the chief priests

Matthew 26:47 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: and clubs, [who came] from the chief priests and elders
KJV: from the chief priests and
INT: from the chief priests and elders

Matthew 26:51 N-GMS
GRK: δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ
NAS: the slave of the high priest and cut off
KJV: a servant of the high priest's, and smote off
INT: servant of the high priest cut off of him

Matthew 26:57 N-AMS
GRK: Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα ὅπου οἱ
NAS: to Caiaphas, the high priest, where
KJV: Caiaphas the high priest, where
INT: Caiaphas the high priest where the

Matthew 26:58 N-GMS
GRK: αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν
NAS: as the courtyard of the high priest, and entered
KJV: unto the high priest's palace,
INT: court of the high priest and having entered

Matthew 26:59 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ
NAS: Now the chief priests and the whole
KJV: Now the chief priests, and elders,
INT: moreover [the] chief priests and the

Matthew 26:62 N-NMS
GRK: ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
NAS: The high priest stood up and said
KJV: And the high priest arose, and said
INT: having stood up the high priest said to him

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
NAS: kept silent. And the high priest said
KJV: And the high priest answered
INT: And the high priest said to him

Matthew 26:65 N-NMS
GRK: τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ
NAS: Then the high priest tore his robes
KJV: Then the high priest rent his
INT: Then the high priest tears the

Matthew 27:1 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: all the chief priests and the elders
KJV: all the chief priests and
INT: all the chief priests and the

Matthew 27:3 N-DMP
GRK: ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις
NAS: pieces of silver to the chief priests and elders,
KJV: pieces of silver to the chief priests and
INT: pieces of silver to the chief priests and elders

Matthew 27:6 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ
NAS: The chief priests took
KJV: And the chief priests took
INT: and [the] chief priests having taken the

Matthew 27:12 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: He was being accused by the chief priests and elders,
KJV: of the chief priests and
INT: by the chief priests and elders

Matthew 27:20 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: But the chief priests and the elders
KJV: But the chief priests and elders
INT: moreover [the] chief priests and the

Matthew 27:41 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ
NAS: In the same way the chief priests also,
KJV: also the chief priests mocking
INT: also the chief priests mocking with

Matthew 27:62 N-NMP
GRK: συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: the preparation, the chief priests and the Pharisees
KJV: the day of the preparation, the chief priests and
INT: were gathered together the chief priests and the

Matthew 28:11 N-DMP
GRK: ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ
NAS: and reported to the chief priests all
KJV: and shewed unto the chief priests all the things
INT: reported to the chief priests all things that

Mark 2:26 N-GMS
GRK: ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς
NAS: of Abiathar [the] high priest, and ate
KJV: of Abiathar the high priest, and
INT: in [the days of] Abiathar the high priest and the

Mark 8:31 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν
NAS: by the elders and the chief priests and the scribes,
KJV: and [of] the chief priests, and
INT: and the chief priests and the

Mark 10:33 N-DMP
GRK: παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς
NAS: will be delivered to the chief priests and the scribes;
KJV: shall be delivered unto the chief priests, and
INT: will be betrayed to the chief priests and to the

Mark 11:18 N-NMP
GRK: ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: The chief priests and the scribes
KJV: and chief priests heard
INT: heard [it] the chief priests and the

Mark 11:27 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: in the temple, the chief priests and the scribes
KJV: him the chief priests, and
INT: him the chief priests and the

Mark 14:1 N-NMP
GRK: ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: away; and the chief priests and the scribes
KJV: and the chief priests and
INT: were seeking the chief priests and the

Mark 14:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν
NAS: went off to the chief priests in order
KJV: went unto the chief priests, to betray
INT: to the chief priests that him

Mark 14:43 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν
NAS: and clubs, [who were] from the chief priests and the scribes
KJV: from the chief priests and
INT: from the chief priests and the

Mark 14:47 N-GMS
GRK: δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν
NAS: the slave of the high priest and cut off
KJV: a servant of the high priest, and
INT: servant of the high priest and cut off

Mark 14:53 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἀρχιερέα καὶ συνέρχονται
NAS: Jesus away to the high priest; and all
KJV: away to the high priest: and with him
INT: to the high priest And there come together

Mark 14:53 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: to the high priest; and all
KJV: all the chief priests and
INT: all the chief priests and the

Mark 14:54 N-GMS
GRK: αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν
NAS: into the courtyard of the high priest; and he was sitting
KJV: the palace of the high priest: and
INT: court of the high priest and he was

Mark 14:55 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον
NAS: Now the chief priests and the whole
KJV: And the chief priests and all
INT: moreover [the] chief priests and all

Mark 14:60 N-NMS
GRK: ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον
NAS: The high priest stood
KJV: And the high priest stood up in
INT: having stood up the high priest in the midst

Mark 14:61 N-NMS
GRK: πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν
NAS: Again the high priest was questioning
KJV: Again the high priest asked
INT: Again the high priest was questioning him

Mark 14:63 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς
NAS: his clothes, the high priest said,
KJV: Then the high priest rent his
INT: moreover [the] high priest having torn the

Mark 14:66 N-GMS
GRK: παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: of the servant-girls of the high priest came,
KJV: one of the maids of the high priest:
INT: maids of the high priest

Mark 15:1 N-NMP
GRK: ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν
NAS: in the morning the chief priests with the elders
KJV: the morning the chief priests held
INT: having formed the chief priests with the

Mark 15:3 N-NMP
GRK: αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά
NAS: The chief priests [began] to accuse
KJV: [it].And the chief priests accused him
INT: him the chief priests harshly

Mark 15:10 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: For he was aware that the chief priests had handed
KJV: that the chief priests had delivered
INT: him the chief priests

Mark 15:11 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν
NAS: But the chief priests stirred
KJV: But the chief priests moved
INT: but [the] chief priests stirred up the

Mark 15:31 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς
NAS: In the same way the chief priests also,
KJV: also the chief priests mocking
INT: also the chief priests mocking among

Luke 3:2 N-GMS
GRK: ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ
NAS: in the high priesthood of Annas
KJV: being the high priests, the word
INT: during [the] high priesthood of Annas and

Luke 9:22 N-GMP
GRK: πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
NAS: by the elders and chief priests and scribes,
KJV: and chief priests and
INT: elders and chief priests and scribes

Luke 19:47 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: in the temple; but the chief priests and the scribes
KJV: But the chief priests and
INT: and chief priests and the

Luke 20:1 N-NMP
GRK: ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: and preaching the gospel, the chief priests and the scribes
KJV: preached the gospel, the chief priests and
INT: came up the chief priests and the

Luke 20:19 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ'
NAS: The scribes and the chief priests tried
KJV: And the chief priests and the scribes
INT: and the chief priests to lay on

Luke 22:2 N-NMP
GRK: ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: The chief priests and the scribes
KJV: And the chief priests and scribes
INT: were seeking the chief priests and the

Luke 22:4 N-DMP
GRK: συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς
NAS: and discussed with the chief priests and officers
KJV: and communed with the chief priests and
INT: he spoke with the chief priests and captains

Luke 22:50 N-GMS
GRK: αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον
NAS: the slave of the high priest and cut off
KJV: the servant of the high priest, and
INT: them of the high priest the servant

Luke 22:52 N-AMP
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς
NAS: said to the chief priests and officers
KJV: unto the chief priests, and
INT: against him chief priests and captains

Luke 22:54 N-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως ὁ δὲ
NAS: Him to the house of the high priest; but Peter
KJV: him into the high priest's house. And
INT: house of the high priest and

Luke 22:66 N-NMP
GRK: τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε καὶ
NAS: both chief priests and scribes,
KJV: and the chief priests and
INT: of the people chief priests both and

Luke 23:4 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
NAS: said to the chief priests and the crowds,
KJV: to the chief priests and
INT: to the chief priests and the

Luke 23:10 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: And the chief priests and the scribes
KJV: And the chief priests and scribes
INT: moreover the chief priests and the

Luke 23:13 N-AMP
GRK: συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
NAS: summoned the chief priests and the rulers
KJV: when he had called together the chief priests and
INT: having called together the chief priests and the

Luke 23:23 Noun-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀῥχιερέων
KJV: and of the chief priests prevailed.
INT: and of the chief priests

Luke 24:20 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: and how the chief priests and our rulers
KJV: And how the chief priests and our
INT: him the chief priests and the

John 7:32 N-NMP
GRK: ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: about Him, and the chief priests and the Pharisees
KJV: and the chief priests sent
INT: sent the chief priests and the

John 7:45 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους
NAS: came to the chief priests and Pharisees,
KJV: to the chief priests and
INT: to the chief priests and Pharisees

John 11:47 N-NMP
GRK: οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: Therefore the chief priests and the Pharisees
KJV: gathered the chief priests and
INT: therefore the chief priests and the

John 11:49 N-NMS
GRK: αὐτῶν Καιάφας ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ
NAS: of them, Caiaphas, who was high priest that year,
KJV: being the high priest that same
INT: them Caiaphas high priest being the

John 11:51 N-NMS
GRK: εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ
NAS: but being high priest that year,
KJV: but being high priest that year,
INT: he said but high priest being the

John 11:57 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: Now the chief priests and the Pharisees
KJV: both the chief priests and
INT: moreover the chief priests and the

John 12:10 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ
NAS: But the chief priests planned to put
KJV: But the chief priests consulted that
INT: moreover the chief priests that also

John 18:3 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ
NAS: and officers from the chief priests and the Pharisees,
KJV: from the chief priests and
INT: from the chief priests and from

John 18:10 N-GMS
GRK: τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ
NAS: it and struck the high priest's slave,
KJV: smote the high priest's servant,
INT: the of the high priest servant and

John 18:13 N-NMS
GRK: ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ
NAS: who was high priest that year.
KJV: was the high priest that same
INT: who was high priest the year

John 18:15 N-DMS
GRK: γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν
NAS: was known to the high priest,
KJV: known unto the high priest, and
INT: known to the high priest and entered with

John 18:15 N-GMS
GRK: αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: to the high priest, and entered
KJV: into the palace of the high priest.
INT: court of the high priest

John 18:16 N-GMS
GRK: γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν
NAS: who was known to the high priest, went
KJV: known unto the high priest, and
INT: known to the high priest and spoke

John 18:19 N-NMS
GRK: Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν
NAS: The high priest then questioned
KJV: The high priest then asked
INT: then [the] high priest questioned

John 18:22 N-DMS
GRK: ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ
NAS: You answer the high priest?
KJV: Answerest thou the high priest so?
INT: answer you the high priest

John 18:24 N-AMS
GRK: Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα
NAS: Him bound to Caiaphas the high priest.
KJV: unto Caiaphas the high priest.
INT: Caiaphas the high priest

John 18:26 N-GMS
GRK: δούλων τοῦ ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν
NAS: of the slaves of the high priest, being
KJV: the servants of the high priest, being
INT: servants of the high priest kinsman being [of him]

John 18:35 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε
NAS: am I? Your own nation and the chief priests delivered
KJV: and the chief priests have delivered
INT: and the chief priests delivered you

John 19:6 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: when the chief priests and the officers
KJV: When the chief priests therefore and
INT: him the chief priests and the

John 19:15 N-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν
NAS: your King? The chief priests answered,
KJV: King? The chief priests answered,
INT: Answered the chief priests Not we have

John 19:21 N-NMP
GRK: Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων
NAS: So the chief priests of the Jews
KJV: said the chief priests of the Jews
INT: to Pilate the chief priests of the Jews

Acts 4:6 N-NMS
GRK: Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καιάφας
NAS: and Annas the high priest [was there], and Caiaphas
KJV: Annas the high priest, and
INT: Annas the high priest and Caiaphas

Acts 4:23 N-NMP
GRK: αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: all that the chief priests and the elders
KJV: all that the chief priests and
INT: them the chief priests and the

Acts 5:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες
NAS: But the high priest rose up, along
KJV: Then the high priest rose up, and
INT: moreover the high priest and all

Acts 5:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ
NAS: Now when the high priest and his associates
KJV: taught. But the high priest came, and
INT: moreover the high priest and those

Acts 5:24 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ
NAS: of the temple [guard] and the chief priests heard
KJV: and the chief priests heard
INT: and the chief priests were perplexed concerning

Acts 5:27 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: the Council. The high priest questioned
KJV: and the high priest asked
INT: them the high priest

Acts 7:1 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχιερεύς Εἰ ταῦτα
NAS: The high priest said,
KJV: said the high priest, Are
INT: moreover the high priest if these things

Acts 9:1 N-DMS
GRK: προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ
NAS: of the Lord, went to the high priest,
KJV: went unto the high priest,
INT: having come to the high priest

Acts 9:14 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας
NAS: authority from the chief priests to bind
KJV: from the chief priests to bind
INT: from the chief priests to bind all

Acts 9:21 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: them bound before the chief priests?
KJV: bound unto the chief priests?
INT: to the chief priests

Acts 19:14 N-GMS
GRK: Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ
NAS: a Jewish chief priest, were doing
KJV: a Jew, [and] chief of the priests, which did
INT: of Sceva a Jew a high priest seven sons

Acts 22:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι
NAS: as also the high priest and all
KJV: As also the high priest doth bear me
INT: also the high priest bears witness to me

Acts 22:30 N-AMP
GRK: συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν
NAS: him and ordered the chief priests and all
KJV: commanded the chief priests and
INT: to come the chief priests and all

Acts 23:2 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν
NAS: The high priest Ananias commanded
KJV: And the high priest Ananias commanded
INT: and [the] high priest Ananias commanded

Acts 23:4 N-AMS
GRK: εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ
NAS: Do you revile God's high priest?
KJV: Revilest thou God's high priest?
INT: said The high priest of God

Acts 23:5 N-NMS
GRK: ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς γέγραπται γὰρ
NAS: brethren, that he was high priest; for it is written,
KJV: he was the high priest: for
INT: that he is a high priest it has been written indeed

Acts 23:14 N-DMP
GRK: προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς
NAS: They came to the chief priests and the elders
KJV: came to the chief priests and
INT: having come to the chief priests and the

Acts 24:1 N-NMS
GRK: κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ
NAS: days the high priest Ananias
KJV: Ananias the high priest descended
INT: came down the high priest Ananias with

Acts 25:2 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: And the chief priests and the leading men
KJV: Then the high priest and the chief
INT: him the chief priests and the

Acts 25:15 N-NMP
GRK: ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: and when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders
KJV: Jerusalem, the chief priests and
INT: made a presentation the chief priests and the

Acts 26:10 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών
NAS: authority from the chief priests, but also
KJV: from the chief priests; and
INT: from the chief priests authority having received

Acts 26:12 N-GMP
GRK: τῆς τῶν ἀρχιερέων
NAS: and commission of the chief priests,
KJV: commission from the chief priests,
INT: of the chief priests

Hebrews 2:17 N-NMS
GRK: καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς
NAS: and faithful high priest in things pertaining
KJV: faithful high priest in things [pertaining] to
INT: and faithful high priest [in] things relating to

Hebrews 3:1 N-AMS
GRK: ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας
NAS: the Apostle and High Priest of our confession;
KJV: and High Priest of our
INT: apostle and high priest of the confession

Hebrews 4:14 N-AMS
GRK: Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα
NAS: a great high priest who
KJV: a great high priest, that is passed into
INT: Having therefore a high priest great [who] has passed through

Hebrews 4:15 N-AMS
GRK: γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον
NAS: For we do not have a high priest who
KJV: not an high priest which cannot
INT: indeed have we a high priest not able

Hebrews 5:1 N-NMS
GRK: Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων
NAS: For every high priest taken from among
KJV: For every high priest taken from among
INT: every indeed high priest from among men

Hebrews 5:5 N-AMS
GRK: ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα ἀλλ' ὁ
NAS: so as to become a high priest, but He who
KJV: to be made an high priest; but
INT: did glorify to become a high priest but the [one]

Hebrews 5:10 N-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν
NAS: by God as a high priest according
KJV: of God an high priest after the order
INT: God [as] high priest according to the

Hebrews 6:20 N-NMS
GRK: τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
NAS: for us, having become a high priest forever
KJV: made an high priest for
INT: order of Melchizadek a high priest having become to

Hebrews 7:26 N-NMS
GRK: καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς ὅσιος ἄκακος
NAS: for us to have such a high priest, holy,
KJV: For such an high priest became us,
INT: indeed became a high priest holy innocent

Hebrews 7:27 N-NMP
GRK: ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς πρότερον ὑπὲρ
NAS: those high priests, to offer
KJV: as those high priests, to offer up
INT: as the high priests first for

Hebrews 7:28 N-AMP
GRK: ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν
NAS: men as high priests who are weak,
KJV: men high priests which have
INT: men appoints high priests [who] have weakness

Hebrews 8:1 N-AMS
GRK: τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς ἐκάθισεν
NAS: such a high priest, who
KJV: such an high priest, who
INT: such we have a high priest who sat down

Hebrews 8:3 N-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ
NAS: For every high priest is appointed
KJV: For every high priest is ordained to
INT: every indeed high priest for

Hebrews 9:7 N-NMS
GRK: μόνος ὁ ἀρχιερεύς οὐ χωρὶς
NAS: only the high priest [enters] once
KJV: the second [went] the high priest alone
INT: alone the high priest not without

Hebrews 9:11 N-NMS
GRK: δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων
NAS: appeared [as] a high priest of the good things
KJV: being come an high priest of good things
INT: however having appeared as high priest of the having come

Hebrews 9:25 N-NMS
GRK: ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς
NAS: often, as the high priest enters
KJV: as the high priest entereth
INT: even as the high priest enters into

Hebrews 13:11 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀρχιερέως τούτων τὰ
NAS: into the holy place by the high priest [as an offering] for sin,
KJV: by the high priest for
INT: by the high priest of these the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page