τούτῳ
Englishman's Concordance
τούτῳ (toutō) — 89 Occurrences

Matthew 8:9 DPro-DMS
GRK: καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ
INT: and I say to this [one] Go and

Matthew 12:32 DPro-DMS
GRK: οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι
INT: neither in this the age

Matthew 13:54 DPro-DMS
GRK: λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία
NAS: Where [did] this man [get] this wisdom
KJV: hath this [man] this wisdom,
INT: said from where to this [man] the wisdom

Matthew 13:56 DPro-DMS
GRK: πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα
INT: from where then to this [man] these things all

Matthew 17:20 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν
INT: to the mountain to this Remove from here

Matthew 20:14 DPro-DMS
GRK: θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ
INT: I will moreover to this last

Matthew 21:21 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι
INT: to the mountain this you should say Be you taken away

Mark 6:2 DPro-DMS
GRK: λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ
INT: saying from where to this [man] these things and

Mark 6:2 DPro-DMS
GRK: ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ
INT: that has been given to him even the

Mark 10:30 DPro-DMS
GRK: τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ
INT: the time this houses and

Mark 11:23 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ Ἄρθητι καὶ
INT: to the mountain this Be you taken away and

Luke 1:61 DPro-DNS
GRK: τῷ ὀνόματι τούτῳ
INT: the name by this

Luke 4:3 DPro-DMS
GRK: τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται
INT: to the stone this that it become

Luke 7:8 DPro-DMS
GRK: καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ
INT: and I say to this [one] Go and

Luke 10:5 DPro-DMS
GRK: τῷ οἴκῳ τούτῳ
INT: to the house this

Luke 10:20 DPro-DNS
GRK: πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε
INT: Yet in this not rejoice

Luke 14:9 DPro-DMS
GRK: σοι Δὸς τούτῳ τόπον καὶ
INT: to you Give to this one place and

Luke 18:30 DPro-DMS
GRK: τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν
INT: the time this and in

Luke 19:9 DPro-DMS
GRK: τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο καθότι
INT: to the house this is come inasmuch as

Luke 19:19 DPro-DMS
GRK: δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ
INT: moreover also to this one And you

Luke 21:23 DPro-DMS
GRK: τῷ λαῷ τούτῳ
INT: those people this

Luke 23:4 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
INT: the man this

Luke 23:14 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν
INT: the man this faulty [as to the things] of which

John 4:20 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν καὶ
INT: the mountain this worshipped and

John 4:21 DPro-DNS
GRK: τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν
INT: the mountain this nor in

John 4:27 DPro-DMS
GRK: Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ
INT: And upon this came the

John 4:37 DPro-DMS
GRK: ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος
INT: in indeed this the saying

John 5:38 DPro-DMS
GRK: ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ
INT: sent he him you not

John 9:30 DPro-DNS
GRK: αὐτοῖς Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ
INT: to them In this indeed

John 10:3 DPro-DMS
GRK: τούτῳ ὁ θυρωρὸς
INT: To him the doorkeeper

John 12:25 DPro-DMS
GRK: τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν
INT: the world this to life

John 13:24 DPro-DMS
GRK: νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος
INT: Makes a sign therefore to him Simon Peter

John 13:35 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες
INT: By this will know all

John 15:8 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ
INT: In this is glorified the

John 16:30 DPro-DNS
GRK: ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι
INT: should ask But this we believe that

John 20:30 DPro-DNS
GRK: τῷ βιβλίῳ τούτῳ
INT: the book this

Acts 1:6 DPro-DMS
GRK: τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν
INT: the time this restore you the

Acts 3:12 DPro-DNS
GRK: θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ ἢ ἡμῖν
INT: wonder you at this or on us

Acts 4:10 DPro-DNS
GRK: νεκρῶν ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν
NAS: from the dead-- by this [name] this man stands here
KJV: him doth this man stand here before
INT: [the] dead by him this [man] stands

Acts 4:17 DPro-DNS
GRK: τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων
INT: the name this to no man

Acts 5:28 DPro-DNS
GRK: τῷ ὀνόματι τούτῳ καὶ ἰδοὺ
INT: the name this and Behold

Acts 7:7 DPro-DMS
GRK: τῷ τόπῳ τούτῳ
INT: the place this

Acts 7:29 DPro-DMS
GRK: τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ ἐγένετο
INT: the remark this and became

Acts 8:21 DPro-DMS
GRK: τῷ λόγῳ τούτῳ ἡ γὰρ
INT: the matter this the indeed

Acts 8:29 DPro-DNS
GRK: τῷ ἅρματι τούτῳ
INT: to the chariot this

Acts 10:43 DPro-DMS
GRK: τούτῳ πάντες οἱ
INT: To him all the

Acts 13:39 DPro-DMS
GRK: δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ πᾶς ὁ
INT: be justified in him everyone that

Acts 15:15 DPro-DNS
GRK: καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ
INT: And with this agree the

Acts 21:9 DPro-DMS
GRK: τούτῳ δὲ ἦσαν
INT: with this moreover there were

Acts 23:9 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ εἰ δὲ
INT: the man this What if moreover

Acts 24:2 DPro-DNS
GRK: τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς
INT: to the nation this through

Acts 24:10 DPro-DNS
GRK: τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως
INT: to the nation this knowing more cheerfully [as to]

Acts 24:16 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς
INT: in this also I myself

Romans 12:2 DPro-DMS
GRK: τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε
INT: to the age this but be transformed

Romans 13:9 DPro-DMS
GRK: τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται ἐν
INT: the word this it is summed up in

Romans 14:18 DPro-DMS
GRK: γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ
INT: indeed in these things serves

1 Corinthians 3:18 DPro-DMS
GRK: τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς γενέσθω
INT: the age this foolish let him become

1 Corinthians 4:4 DPro-DNS
GRK: οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι ὁ
INT: not by this have I been justified he who

1 Corinthians 7:24 DPro-DNS
GRK: ἀδελφοί ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ
INT: brothers in that let him abide with

1 Corinthians 11:22 DPro-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ
INT: you in this not I do praise

1 Corinthians 14:21 DPro-DMS
GRK: τῷ λαῷ τούτῳ καὶ οὐδ'
INT: to the people this and not even

2 Corinthians 3:10 DPro-DNS
GRK: δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει
INT: having been made glorious in this respect

2 Corinthians 5:2 DPro-DNS
GRK: γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν τὸ
INT: indeed in this we groan the

2 Corinthians 8:10 DPro-DNS
GRK: γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι τοῦτο
INT: a judgment in this I give this

2 Corinthians 9:3 DPro-DNS
GRK: τῷ μέρει τούτῳ ἵνα καθὼς
INT: the matter this that as

Galatians 6:16 DPro-DMS
GRK: τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη
INT: the rule by this will walk peace [be]

Ephesians 1:21 DPro-DMS
GRK: τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ
INT: the age this but also

Philippians 1:18 DPro-DNS
GRK: καὶ ἐν τούτῳ χαίρω ἀλλὰ
INT: and in this I rejoice yes

Hebrews 4:5 DPro-DMS
GRK: καὶ ἐν τούτῳ πάλιν Εἰ
INT: and in this [passage] again If [never]

1 Peter 4:16 DPro-DNS
GRK: τῷ ὀνόματι τούτῳ
INT: the name this

2 Peter 1:13 DPro-DNS
GRK: εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι
INT: I am in this tabernacle

2 Peter 2:19 DPro-DNS
GRK: τις ἥττηται τούτῳ δεδούλωται
INT: anyone has been subdued by that he is held in bondage

1 John 2:3 DPro-DNS
GRK: Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
INT: And by this we know that

1 John 2:4 DPro-DNS
GRK: καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια
INT: and in him the truth

1 John 2:5 DPro-DNS
GRK: ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη
INT: truly in him the love

1 John 2:5 DPro-DNS
GRK: τετελείωται Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
INT: has been perfected By this we know that

1 John 3:10 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν
INT: In this manifest are

1 John 3:16 DPro-DNS
GRK: Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν
INT: By this we have known

1 John 3:19 DPro-DNS
GRK: καὶ Ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι
INT: and by this we know that

1 John 3:24 DPro-DNS
GRK: καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
INT: and by this we know that

1 John 4:2 DPro-DNS
GRK: Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ
INT: By this you know the

1 John 4:9 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ
INT: In this was revealed the

1 John 4:10 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ
INT: In this is

1 John 4:13 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
INT: By this we know that

1 John 4:17 DPro-DNS
GRK: Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ
INT: In this has been perfected

1 John 4:17 DPro-DMS
GRK: τῷ κόσμῳ τούτῳ
INT: the world this

1 John 5:2 DPro-DNS
GRK: ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι
INT: By this we know that

Revelation 22:18 DPro-DNS
GRK: τῷ βιβλίῳ τούτῳ
INT: this book this

Revelation 22:19 DPro-DNS
GRK: τῷ βιβλίῳ τούτῳ
INT: the book this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page