5393. nishkah
Strong's Concordance
nishkah: a chamber
Original Word: נִשְׁכָּה
Part of Speech: Noun Feminine
Transliteration: nishkah
Phonetic Spelling: (nish-kaw')
Short Definition: chambers
Brown-Driver-Briggs
נִשְׁכָּה noun feminine chamber (rare "" of לִשְׁכָּה, q. v.; compare WSG 67); — absolute ׳נ Nehemiah 13:7, suffix נִשְׁכָּתוֺ Nehemiah 3:30, both rooms of individuals; plural absolute נְשָׁכוֺת Nehemiah 12:44 (Chronicles) = treasuries, storehouses.

Strong's Exhaustive Concordance
chamber

For lishkah; a cell -- chamber.

see HEBREW lishkah

Forms and Transliterations
הַנְּשָׁכ֗וֹת הנשכות נִשְׁכָּ֔ה נִשְׁכָּתֽוֹ׃ נשכה נשכתו׃ han·nə·šā·ḵō·wṯ hannəšāḵōwṯ hanneshaChot niš·kā·ṯōw niš·kāh nishKah nishkaTo niškāh niškāṯōw
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew 5393
3 Occurrences


han·nə·šā·ḵō·wṯ — 1 Occ.
niš·kāh — 1 Occ.
niš·kā·ṯōw — 1 Occ.

Nehemiah 3:30
HEB: בֶּ֣רֶכְיָ֔ה נֶ֖גֶד נִשְׁכָּתֽוֹ׃ ס
NAS: in front of his own quarters.
KJV: of Berechiah over against his chamber.
INT: of Berechiah front quarters

Nehemiah 12:44
HEB: אֲנָשִׁ֜ים עַל־ הַנְּשָׁכ֗וֹת לָא֨וֹצָר֥וֹת לַתְּרוּמוֹת֮
NAS: over the chambers for the stores,
KJV: appointed over the chambers for the treasures,
INT: men over the chambers the stores the contributions

Nehemiah 13:7
HEB: לַעֲשׂ֥וֹת לוֹ֙ נִשְׁכָּ֔ה בְּחַצְרֵ֖י בֵּ֥ית
NAS: by preparing a room for him in the courts
KJV: in preparing him a chamber in the courts
INT: Tobiah preparing A room the courts of the house

3 Occurrences

5392
Top of Page
Top of Page