Nehemiah 12:44
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]way-yip-pā-qə-ḏūוַיִּפָּקְד֣וּand appointedVerb
3117 [e]ḇay-yō-wmבַיּוֹם֩On that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֨וּאat thatPro
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֜יםwere someNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
5393 [e]han-nə-šā-ḵō-wṯ,הַנְּשָׁכ֗וֹתthe chambersNoun
214 [e]lā-’ō-w-ṣā-rō-wṯלָא֨וֹצָר֥וֹתfor the storesNoun
8641 [e]lat-tə-rū-mō-wṯלַתְּרוּמוֹת֮for the offeringsNoun
7225 [e]lā-rê-šîṯלָרֵאשִׁ֣יתfor the firstfruitsNoun
4643 [e]wə-lam-ma-‘aś-rō-wṯוְלַמַּֽעַשְׂרוֹת֒and for the tithesNoun
3664 [e]liḵ-nō-wsלִכְנ֨וֹסto gatherVerb
  bā-hemבָּהֶ֜םinPrep
7704 [e]liś-ḏêלִשְׂדֵ֤יinto them from the fieldsNoun
5892 [e]he-‘ā-rîmהֶעָרִים֙of the citiesNoun
4521 [e]mə-nā-’ō-wṯמְנָא֣וֹתthe portionsNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāh,הַתּוֹרָ֔הof the lawNoun
3548 [e]lak-kō-hă-nîmלַכֹּהֲנִ֖יםfor the priestsNoun
3881 [e]wə-lal-wî-yim;וְלַלְוִיִּ֑םand LevitesAdj
3588 [e]כִּ֚יforConj
8057 [e]śim-ḥaṯשִׂמְחַ֣תrejoiceNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הfor JudahNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֥יםthe priestsNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֖םthe LevitesAdj
5975 [e]hā-‘ō-mə-ḏîm.הָעֹמְדִֽים׃that waitedVerb
Hebrew Texts
נחמיה 12:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפָּקְד֣וּ בַיֹּום֩ הַה֨וּא אֲנָשִׁ֜ים עַל־הַנְּשָׁכֹ֗ות לָאֹ֨וצָרֹ֥ות לַתְּרוּמֹות֮ לָרֵאשִׁ֣ית וְלַמַּֽעַשְׂרֹות֒ לִכְנֹ֨וס בָּהֶ֜ם לִשְׂדֵ֤י הֶעָרִים֙ מְנָאֹ֣ות הַתֹּורָ֔ה לַכֹּהֲנִ֖ים וְלַלְוִיִּ֑ם כִּ֚י שִׂמְחַ֣ת יְהוּדָ֔ה עַל־הַכֹּהֲנִ֥ים וְעַל־הַלְוִיִּ֖ם הָעֹמְדִֽים׃

נחמיה 12:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפקדו ביום ההוא אנשים על־הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על־הכהנים ועל־הלוים העמדים׃

Links
Nehemiah 12:44Nehemiah 12:44 Text AnalysisNehemiah 12:44 InterlinearNehemiah 12:44 MultilingualNehemiah 12:44 TSKNehemiah 12:44 Cross ReferencesNehemiah 12:44 Bible HubNehemiah 12:44 Biblia ParalelaNehemiah 12:44 Chinese BibleNehemiah 12:44 French BibleNehemiah 12:44 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 12:43
Top of Page
Top of Page