way·yim·ṣā·’ê·hū
Englishman's Concordance
way·yim·ṣā·’ê·hū — 4 Occurrences

Genesis 37:15
HEB: וַיִּמְצָאֵ֣הוּ אִ֔ישׁ וְהִנֵּ֥ה
NAS: A man found him, and behold,
KJV: And a certain man found him, and, behold, [he was] wandering
INT: found him and behold

1 Kings 13:14
HEB: אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים וַיִּ֨מְצָאֵ֔הוּ יֹשֵׁ֖ב תַּ֣חַת
NAS: of God and found him sitting
KJV: of God, and found him sitting
INT: the man of God and found sitting under

1 Kings 13:24
HEB: וַיֵּ֕לֶךְ וַיִּמְצָאֵ֧הוּ אַרְיֵ֛ה בַּדֶּ֖רֶךְ
NAS: a lion met him on the way
KJV: a lion met him by the way,
INT: had gone met A lion the way

1 Kings 20:36
HEB: וַיֵּ֙לֶךְ֙ מֵֽאֶצְל֔וֹ וַיִּמְצָאֵ֥הוּ הָאַרְיֵ֖ה וַיַּכֵּֽהוּ׃
NAS: from him a lion found him and killed
KJV: a lion found him, and slew
INT: had departed him found A lion and killed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4672
455 Occurrences


bə·him·mā·ṣə·’ōw — 1 Occ.
bə·mō·ṣa·’ă·ḵem — 1 Occ.
’em·ṣā — 15 Occ.
’em·ṣā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ham·mō·ṣə·’îm — 1 Occ.
ham·mō·ṣə·’ō·wṯ — 1 Occ.
ham·ṣā·ṯa·nî — 1 Occ.
hă·nim·ṣā — 1 Occ.
han·nim·ṣā — 21 Occ.
han·nim·ṣā·’āh — 2 Occ.
han·nim·ṣā·’îm — 1 Occ.
han·nim·ṣā·’ōṯ — 2 Occ.
han·nim·ṣə·’îm — 12 Occ.
han·nim·ṣə·’ū- — 1 Occ.
him·mā·ṣê — 1 Occ.
him·ṣî·ṯi·ḵā — 1 Occ.
him·ṣî·’ū — 1 Occ.
kə·mō·w·ṣê — 1 Occ.
kə·mō·wṣ·’êṯ — 1 Occ.
lə·mō·ṣə·’ê — 1 Occ.
lə·mō·ṣə·’ê·hem — 1 Occ.
lim·ṣō — 10 Occ.
mam·ṣî — 1 Occ.
mā·ṣā — 25 Occ.
mā·ṣā·nū — 6 Occ.
mā·ṣāṯ — 1 Occ.
mā·ṣā·ṯā — 6 Occ.
mā·ṣā·ṯî — 40 Occ.
mā·ṣā·’ū — 6 Occ.
mā·ṣə·’āh — 6 Occ.
mā·ṣə·’ū — 12 Occ.
mə·ṣā — 2 Occ.
mə·ṣā·’āh — 2 Occ.
mə·ṣā·’ā·ṯam — 1 Occ.
mə·ṣā·’ā·ṯə·nū — 1 Occ.
mə·ṣā·’aṯ·nū — 2 Occ.
mə·ṣā·nū·hā — 1 Occ.
mə·ṣā·nu·hū — 1 Occ.
mə·ṣā·’ōw — 1 Occ.
mə·ṣā·ṯāh — 1 Occ.
mə·ṣā·ṯem — 2 Occ.
mə·ṣā·ṯî·hā — 1 Occ.
mə·ṣā·ṯî·hū — 1 Occ.
mə·ṣā·ṯîm — 1 Occ.
mə·ṣā·ṯîw — 2 Occ.
mə·ṣā·’u·hū — 1 Occ.
mə·ṣā·’ū·nî — 5 Occ.
mə·ṣō — 1 Occ.
mim·mə·ṣō·w — 1 Occ.
mō·ṣə·’î — 2 Occ.
mō·wṣ·’ê·hem — 1 Occ.
mō·ṣə·’ōw — 1 Occ.
mō·ṣêṯ — 1 Occ.
nim·ṣā — 27 Occ.
nim·ṣā·’a·yiḵ — 1 Occ.
nim·ṣā·’ū — 2 Occ.
nim·ṣêṯ — 1 Occ.
nim·ṣê·ṯî — 1 Occ.
nim·ṣə·’ū — 14 Occ.
šem·mā·ṣā·ṯî — 1 Occ.
ṯim·mā·ṣê — 8 Occ.
ṯim·mā·ṣə·’î — 1 Occ.
ṯim·mā·ṣe·nāh — 1 Occ.
tim·ṣā — 20 Occ.
ṯim·ṣā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ṯim·ṣā·’êm — 1 Occ.
tim·ṣā·’en·nū — 1 Occ.
tim·ṣā·’ū — 1 Occ.
ṯim·ṣā·’u·hū — 1 Occ.
ṯim·ṣe·nā — 1 Occ.
tim·ṣə·’ū — 3 Occ.
tim·ṣə·’ūn — 2 Occ.
ū·mā·ṣā — 6 Occ.
ū·mā·ṣā·ṯā — 3 Occ.
ū·mā·ṣə·’āh — 2 Occ.
ū·mā·ṣə·’ū — 1 Occ.
ū·mə·ṣā- — 1 Occ.
ū·mə·ṣā·’āh — 1 Occ.
ū·mə·ṣā·’ā·nū — 1 Occ.
ū·mə·ṣā·ṯāh — 1 Occ.
ū·mə·ṣā·ṯem — 3 Occ.
ū·mə·ṣā·’ū·ḵā — 2 Occ.
ū·mə·ṣā·’u·hū — 1 Occ.
ū·mə·ṣe·nā — 1 Occ.
ū·miṣ·’ū — 1 Occ.
ū·mō·w·ṣe — 1 Occ.
wā·’em·ṣā — 2 Occ.
wā·’em·ṣā·’e·kā — 1 Occ.
way·yam·ṣi·’ū — 2 Occ.
way·yim·mā·ṣê — 7 Occ.
way·yim·mā·ṣə·’ū — 2 Occ.
way·yim·ṣā — 16 Occ.
way·yim·ṣā·’āh — 2 Occ.
way·yim·ṣā·’ê·hū — 4 Occ.
way·yim·ṣā·’êm — 3 Occ.
way·yim·ṣā·’u·hū — 3 Occ.
way·yim·ṣə·’ū — 13 Occ.
wat·tim·mā·ṣê — 1 Occ.
wat·tim·ṣā — 1 Occ.
wə·’em·ṣā·’ê·hū — 1 Occ.
wə·han·nim·ṣā — 2 Occ.
wə·nim·ṣā — 3 Occ.
wə·nim·ṣā·’ū — 1 Occ.
wə·nim·ṣê·ṯî — 1 Occ.
wə·yim·ṣə·’ū — 1 Occ.
yam·ṣi·’ê·hū — 1 Occ.
yam·ṣi·’en·nū — 1 Occ.
yim·mā·ṣê — 25 Occ.
yim·mā·ṣə·’ūn — 4 Occ.
yim·ṣā — 17 Occ.
yim·ṣā·’ă·ḵā — 1 Occ.
yim·ṣā·’ê·hū — 1 Occ.
yim·ṣā·’ek·kāh — 1 Occ.
yim·ṣā·’en·nū — 2 Occ.
yim·ṣā·’ū — 3 Occ.
yim·ṣā·’ū·hū — 1 Occ.
yim·ṣā·’ū·nə·hā — 1 Occ.
yim·ṣā·’un·nî — 2 Occ.
yim·ṣə·’ū — 3 Occ.
Additional Entries
ū·mə·ṣe·nā — 1 Occ.
ū·miṣ·’ū — 1 Occ.
ū·mō·w·ṣe — 1 Occ.
wā·’em·ṣā — 2 Occ.
wā·’em·ṣā·’e·kā — 1 Occ.
way·yam·ṣi·’ū — 2 Occ.
way·yim·mā·ṣê — 7 Occ.
way·yim·mā·ṣə·’ū — 2 Occ.
way·yim·ṣā — 16 Occ.
way·yim·ṣā·’āh — 2 Occ.
way·yim·ṣā·’êm — 3 Occ.
way·yim·ṣā·’u·hū — 3 Occ.
way·yim·ṣə·’ū — 13 Occ.
wat·tim·mā·ṣê — 1 Occ.
wat·tim·ṣā — 1 Occ.
wə·’em·ṣā·’ê·hū — 1 Occ.
wə·han·nim·ṣā — 2 Occ.
wə·nim·ṣā — 3 Occ.
wə·nim·ṣā·’ū — 1 Occ.
wə·nim·ṣê·ṯî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page