1 Kings 20:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
  lōw,ל֗וֹto himPrep
3282 [e]ya-‘anיַ֚עַןBecausePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רafterPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
8085 [e]šā-ma‘-tāשָׁמַ֙עְתָּ֙do obeyedVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּק֣וֹלto the voiceNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
2005 [e]hin-nə-ḵāהִנְּךָ֤beholdAdv
1980 [e]hō-w-lêḵהוֹלֵךְ֙as soon as you are departedVerb
853 [e]mê-’it-tî,מֵֽאִתִּ֔י - Acc
5221 [e]wə-hik-kə-ḵāוְהִכְּךָ֖and shall slay meVerb
738 [e]hā-’ar-yêh;הָאַרְיֵ֑הa lionNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֙לֶךְ֙you And as soon as he was departedVerb
681 [e]mê-’eṣ-lōw,מֵֽאֶצְל֔וֹfromNoun
4672 [e]way-yim-ṣā-’ê-hūוַיִּמְצָאֵ֥הוּand found himVerb
738 [e]hā-’ar-yêhהָאַרְיֵ֖הa lion himNoun
5221 [e]way-yak-kê-hū.וַיַּכֵּֽהוּ׃and slewVerb
Hebrew Texts
מלכים א 20:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לֹ֗ו יַ֚עַן אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־שָׁמַ֙עְתָּ֙ בְּקֹ֣ול יְהוָ֔ה הִנְּךָ֤ הֹולֵךְ֙ מֵֽאִתִּ֔י וְהִכְּךָ֖ הָאַרְיֵ֑ה וַיֵּ֙לֶךְ֙ מֵֽאֶצְלֹ֔ו וַיִּמְצָאֵ֥הוּ הָאַרְיֵ֖ה וַיַּכֵּֽהוּ׃

מלכים א 20:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לו יען אשר לא־שמעת בקול יהוה הנך הולך מאתי והכך האריה וילך מאצלו וימצאהו האריה ויכהו׃

Links
1 Kings 20:361 Kings 20:36 Text Analysis1 Kings 20:36 Interlinear1 Kings 20:36 Multilingual1 Kings 20:36 TSK1 Kings 20:36 Cross References1 Kings 20:36 Bible Hub1 Kings 20:36 Biblia Paralela1 Kings 20:36 Chinese Bible1 Kings 20:36 French Bible1 Kings 20:36 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:35
Top of Page
Top of Page