Acts 17
Study Bible
Paul Preaches at Thessalonica

Διοδεύσαντες  δὲ  τὴν  Ἀμφίπολιν  καὶ  τὴν  Ἀπολλωνίαν  ἦλθον  εἰς  Θεσσαλονίκην,  ὅπου  ἦν  συναγωγὴ  τῶν  Ἰουδαίων.  κατὰ  δὲ  τὸ  εἰωθὸς  τῷ  Παύλῳ  εἰσῆλθεν  πρὸς  αὐτοὺς,  καὶ  ἐπὶ  σάββατα  τρία  διελέξατο  αὐτοῖς  ἀπὸ  τῶν  γραφῶν,  διανοίγων  καὶ  παρατιθέμενος  ὅτι  τὸν  Χριστὸν  ἔδει  παθεῖν  καὶ  ἀναστῆναι  ἐκ  νεκρῶν,  καὶ  ὅτι  οὗτός  ἐστιν    Χριστός,    Ἰησοῦς,  ὃν  ἐγὼ  καταγγέλλω  ὑμῖν.  καί  τινες  ἐξ  αὐτῶν  ἐπείσθησαν  καὶ  προσεκληρώθησαν  τῷ  Παύλῳ  καὶ  τῷ  Σιλᾷ,  τῶν  τε  σεβομένων  Ἑλλήνων  πλῆθος  πολὺ,  γυναικῶν  τε  τῶν  πρώτων  οὐκ  ὀλίγαι. 

Jason Seized

Ζηλώσαντες  δὲ  οἱ  Ἰουδαῖοι  καὶ  προσλαβόμενοι  τῶν  ἀγοραίων  ἄνδρας  τινὰς  πονηροὺς  καὶ  ὀχλοποιήσαντες  ἐθορύβουν  τὴν  πόλιν,  καὶ  ἐπιστάντες  τῇ  οἰκίᾳ  Ἰάσονος  ἐζήτουν  αὐτοὺς  προαγαγεῖν  εἰς  τὸν  δῆμον·  μὴ  εὑρόντες  δὲ  αὐτοὺς  ἔσυρον  Ἰάσονα  καί  τινας  ἀδελφοὺς  ἐπὶ  τοὺς  πολιτάρχας,  βοῶντες  ὅτι  Οἱ  τὴν  οἰκουμένην  ἀναστατώσαντες  οὗτοι  καὶ  ἐνθάδε  πάρεισιν,  οὓς  ὑποδέδεκται  Ἰάσων·  καὶ  οὗτοι  πάντες  ἀπέναντι  τῶν  δογμάτων  Καίσαρος  πράσσουσι*,  βασιλέα  ἕτερον  λέγοντες  εἶναι  Ἰησοῦν.  ἐτάραξαν  δὲ  τὸν  ὄχλον  καὶ  τοὺς  πολιτάρχας  ἀκούοντας  ταῦτα,  καὶ  λαβόντες  τὸ  ἱκανὸν  παρὰ  τοῦ  Ἰάσονος  καὶ  τῶν  λοιπῶν  ἀπέλυσαν  αὐτούς. 

Paul and Silas at Berea

10 Οἱ  δὲ  ἀδελφοὶ  εὐθέως  διὰ  νυκτὸς  ἐξέπεμψαν  τόν  τε  Παῦλον  καὶ  τὸν  Σιλᾶν  εἰς  Βέροιαν,  οἵτινες  παραγενόμενοι  εἰς  τὴν  συναγωγὴν  τῶν  Ἰουδαίων  ἀπῄεσαν·  11 οὗτοι  δὲ  ἦσαν  εὐγενέστεροι  τῶν  ἐν  Θεσσαλονίκῃ,  οἵτινες  ἐδέξαντο  τὸν  λόγον  μετὰ  πάσης  προθυμίας,  τὸ  καθ’  ἡμέραν  ἀνακρίνοντες  τὰς  γραφὰς  εἰ  ἔχοι  ταῦτα  οὕτως.  12 πολλοὶ  μὲν  οὖν  ἐξ  αὐτῶν  ἐπίστευσαν,  καὶ  τῶν  Ἑλληνίδων  γυναικῶν  τῶν  εὐσχημόνων  καὶ  ἀνδρῶν  οὐκ  ὀλίγοι.  13 Ὡς  δὲ  ἔγνωσαν  οἱ  ἀπὸ  τῆς  Θεσσαλονίκης  Ἰουδαῖοι  ὅτι  καὶ  ἐν  τῇ  Βεροίᾳ  κατηγγέλη  ὑπὸ  τοῦ  Παύλου    λόγος  τοῦ  Θεοῦ,  ἦλθον  κἀκεῖ  σαλεύοντες  καὶ  ταράσσοντες  τοὺς  ὄχλους.  14 εὐθέως  δὲ  τότε  τὸν  Παῦλον  ἐξαπέστειλαν  οἱ  ἀδελφοὶ  πορεύεσθαι  ἕως  ἐπὶ  τὴν  θάλασσαν·  ὑπέμεινάν  τε    τε  Σιλᾶς  καὶ    Τιμόθεος  ἐκεῖ.  15 οἱ  δὲ  καθιστάνοντες  τὸν  Παῦλον  ἤγαγον  ἕως  Ἀθηνῶν,  καὶ  λαβόντες  ἐντολὴν  πρὸς  τὸν  Σιλᾶν  καὶ  τὸν  Τιμόθεον  ἵνα  ὡς  τάχιστα  ἔλθωσιν  πρὸς  αὐτὸν  ἐξῄεσαν. 

Paul at Athens

16 Ἐν  δὲ  ταῖς  Ἀθήναις  ἐκδεχομένου  αὐτοὺς  τοῦ  Παύλου,  παρωξύνετο  τὸ  πνεῦμα  αὐτοῦ  ἐν  αὐτῷ  θεωροῦντος  κατείδωλον  οὖσαν  τὴν  πόλιν.  17 διελέγετο  μὲν  οὖν  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  τοῖς  Ἰουδαίοις  καὶ  τοῖς  σεβομένοις  καὶ  ἐν  τῇ  ἀγορᾷ  κατὰ  πᾶσαν  ἡμέραν  πρὸς  τοὺς  παρατυγχάνοντας.  18 τινὲς  δὲ  καὶ  τῶν  Ἐπικουρείων*  καὶ  Στοϊκῶν  φιλοσόφων  συνέβαλλον  αὐτῷ,  καί  τινες  ἔλεγον  Τί  ἂν  θέλοι    σπερμολόγος  οὗτος  λέγειν;  οἱ  δέ·  Ξένων  δαιμονίων  δοκεῖ  καταγγελεὺς  εἶναι·  ὅτι  τὸν  Ἰησοῦν  καὶ  τὴν  ἀνάστασιν  εὐηγγελίζετο.  19 ἐπιλαβόμενοί  τε*  αὐτοῦ  ἐπὶ  τὸν  Ἄρειον  πάγον  ἤγαγον,  λέγοντες  Δυνάμεθα  γνῶναι  τίς    καινὴ  αὕτη    ὑπὸ  σοῦ  λαλουμένη  διδαχή;  20 ξενίζοντα  γάρ  τινα  εἰσφέρεις  εἰς  τὰς  ἀκοὰς  ἡμῶν·  βουλόμεθα  οὖν  γνῶναι  τίνα  θέλει  ταῦτα  εἶναι.  21 Ἀθηναῖοι  δὲ  πάντες  καὶ  οἱ  ἐπιδημοῦντες  ξένοι  εἰς  οὐδὲν  ἕτερον  ηὐκαίρουν    λέγειν  τι    ἀκούειν  τι  καινότερον. 

Paul Before the Areopagus

22 Σταθεὶς  δὲ  [ὁ]  Παῦλος  ἐν  μέσῳ  τοῦ  Ἀρείου  Πάγου  ἔφη  Ἄνδρες  Ἀθηναῖοι,  κατὰ  πάντα  ὡς  δεισιδαιμονεστέρους  ὑμᾶς  θεωρῶ.  23 διερχόμενος  γὰρ  καὶ  ἀναθεωρῶν  τὰ  σεβάσματα  ὑμῶν  εὗρον  καὶ  βωμὸν  ἐν    ἐπεγέγραπτο  ΑΓΝΩΣΤΩ  ΘΕΩ.    οὖν  ἀγνοοῦντες  εὐσεβεῖτε,  τοῦτο  ἐγὼ  καταγγέλλω  ὑμῖν.  24   Θεὸς    ποιήσας  τὸν  κόσμον  καὶ  πάντα  τὰ  ἐν  αὐτῷ,  οὗτος  οὐρανοῦ  καὶ  γῆς  ὑπάρχων  Κύριος  οὐκ  ἐν  χειροποιήτοις  ναοῖς  κατοικεῖ,  25 οὐδὲ  ὑπὸ  χειρῶν  ἀνθρωπίνων  θεραπεύεται  προσδεόμενός  τινος,  αὐτὸς  διδοὺς  πᾶσι  ζωὴν  καὶ  πνοὴν  καὶ  τὰ  πάντα·  26 ἐποίησέν  τε  ἐξ  ἑνὸς  πᾶν  ἔθνος  ἀνθρώπων  κατοικεῖν  ἐπὶ  παντὸς  προσώπου  τῆς  γῆς,  ὁρίσας  προστεταγμένους  καιροὺς  καὶ  τὰς  ὁροθεσίας  τῆς  κατοικίας  αὐτῶν,  27 ζητεῖν  τὸν  Θεὸν,  εἰ  ἄρα  γε  ψηλαφήσειαν  αὐτὸν  καὶ  εὕροιεν,  καί  γε  οὐ  μακρὰν  ἀπὸ  ἑνὸς  ἑκάστου  ἡμῶν  ὑπάρχοντα.  28 ἐν  αὐτῷ  γὰρ  ζῶμεν  καὶ  κινούμεθα  καὶ  ἐσμέν,  ὡς  καί  τινες  τῶν  καθ’  ὑμᾶς  ποιητῶν  εἰρήκασιν  Τοῦ  γὰρ  καὶ  γένος  ἐσμέν.  29 γένος  οὖν  ὑπάρχοντες  τοῦ  Θεοῦ  οὐκ  ὀφείλομεν  νομίζειν,  χρυσῷ    ἀργύρῳ    λίθῳ,  χαράγματι  τέχνης  καὶ  ἐνθυμήσεως  ἀνθρώπου,  τὸ  Θεῖον  εἶναι  ὅμοιον.  30 τοὺς  μὲν  οὖν  χρόνους  τῆς  ἀγνοίας  ὑπεριδὼν    Θεὸς  τὰ  νῦν  παραγγέλλει*  τοῖς  ἀνθρώποις  πάντας  πανταχοῦ  μετανοεῖν,  31 καθότι  ἔστησεν  ἡμέραν  ἐν    μέλλει  κρίνειν  τὴν  οἰκουμένην  ἐν  δικαιοσύνῃ,  ἐν  ἀνδρὶ    ὥρισεν,  πίστιν  παρασχὼν  πᾶσιν  ἀναστήσας  αὐτὸν  ἐκ  νεκρῶν. 

32 ἀκούσαντες  δὲ  ἀνάστασιν  νεκρῶν,  οἱ  μὲν  ἐχλεύαζον,  οἱ  δὲ  εἶπαν  Ἀκουσόμεθά  σου  περὶ  τούτου  καὶ  πάλιν.  33 οὕτως    Παῦλος  ἐξῆλθεν  ἐκ  μέσου  αὐτῶν.  34 τινὲς  δὲ  ἄνδρες  κολληθέντες  αὐτῷ  ἐπίστευσαν,  ἐν  οἷς  καὶ  Διονύσιος    Ἀρεοπαγίτης*  καὶ  γυνὴ  ὀνόματι  Δάμαρις  καὶ  ἕτεροι  σὺν  αὐτοῖς. 

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub

Acts 16
Top of Page
Top of Page