Mark 6
Study Bible

Καὶ  ἐξῆλθεν  ἐκεῖθεν,  καὶ  ἔρχεται  εἰς  τὴν  πατρίδα  αὐτοῦ,  καὶ  ἀκολουθοῦσιν  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ.  καὶ  γενομένου  σαββάτου  ἤρξατο  διδάσκειν  ἐν  τῇ  συναγωγῇ·  καὶ  οἱ  πολλοὶ  ἀκούοντες  ἐξεπλήσσοντο  λέγοντες  Πόθεν  τούτῳ  ταῦτα,  καὶ  τίς    σοφία    δοθεῖσα  τούτῳ;  καὶ  αἱ  δυνάμεις  τοιαῦται  διὰ  τῶν  χειρῶν  αὐτοῦ  γινόμεναι;  οὐχ  οὗτός  ἐστιν    τέκτων,    υἱὸς  τῆς  Μαρίας  καὶ  ἀδελφὸς  Ἰακώβου  καὶ  Ἰωσῆτος  καὶ  Ἰούδα  καὶ  Σίμωνος;  καὶ  οὐκ  εἰσὶν  αἱ  ἀδελφαὶ  αὐτοῦ  ὧδε  πρὸς  ἡμᾶς;  καὶ  ἐσκανδαλίζοντο  ἐν  αὐτῷ.  καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  ὅτι  Οὐκ  ἔστιν  προφήτης  ἄτιμος  εἰ  μὴ  ἐν  τῇ  πατρίδι  αὐτοῦ  καὶ  ἐν  τοῖς  συγγενεῦσιν  αὐτοῦ  καὶ  ἐν  τῇ  οἰκίᾳ  αὐτοῦ.  καὶ  οὐκ  ἐδύνατο  ἐκεῖ  ποιῆσαι  οὐδεμίαν  δύναμιν,  εἰ  μὴ  ὀλίγοις  ἀρρώστοις  ἐπιθεὶς  τὰς  χεῖρας  ἐθεράπευσεν.  καὶ  ἐθαύμαζεν*  διὰ  τὴν  ἀπιστίαν  αὐτῶν.  Καὶ  περιῆγεν  τὰς  κώμας  κύκλῳ  διδάσκων. 

The Ministry of the Twelve

Καὶ  προσκαλεῖται  τοὺς  δώδεκα,  καὶ  ἤρξατο  αὐτοὺς  ἀποστέλλειν  δύο  δύο,  καὶ  ἐδίδου  αὐτοῖς  ἐξουσίαν  τῶν  πνευμάτων  τῶν  ἀκαθάρτων,  καὶ  παρήγγειλεν  αὐτοῖς  ἵνα  μηδὲν  αἴρωσιν  εἰς  ὁδὸν  εἰ  μὴ  ῥάβδον  μόνον,  μὴ  ἄρτον,  μὴ  πήραν,  μὴ  εἰς  τὴν  ζώνην  χαλκόν,  ἀλλὰ  ὑποδεδεμένους  σανδάλια,  καὶ  μὴ  ἐνδύσησθε  δύο  χιτῶνας.  10 καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  Ὅπου  ἐὰν  εἰσέλθητε  εἰς  οἰκίαν,  ἐκεῖ  μένετε  ἕως  ἂν  ἐξέλθητε  ἐκεῖθεν.  11 καὶ  ὃς  ἂν  τόπος  μὴ  δέξηται  ὑμᾶς  μηδὲ  ἀκούσωσιν  ὑμῶν,  ἐκπορευόμενοι  ἐκεῖθεν  ἐκτινάξατε  τὸν  χοῦν  τὸν  ὑποκάτω  τῶν  ποδῶν  ὑμῶν  εἰς  μαρτύριον  αὐτοῖς.  ⧼Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἀνεκτότερον  ἔσται  Σοδόμοις    Γομόρροις  ἐν  ἡμέρᾳ  κρίσεως,    τῇ  πόλει  ἐκείνῃ⧽.  12 Καὶ  ἐξελθόντες  ἐκήρυξαν  ἵνα  μετανοῶσιν,  13 καὶ  δαιμόνια  πολλὰ  ἐξέβαλλον,  καὶ  ἤλειφον  ἐλαίῳ  πολλοὺς  ἀρρώστους  καὶ  ἐθεράπευον. 

The Beheading of John

14 Καὶ  ἤκουσεν    βασιλεὺς  Ἡρῴδης,  φανερὸν  γὰρ  ἐγένετο  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ,  καὶ  ἔλεγον  ὅτι  Ἰωάννης*    Βαπτίζων  ἐγήγερται  ἐκ  νεκρῶν,  καὶ  διὰ  τοῦτο  ἐνεργοῦσιν  αἱ  δυνάμεις  ἐν  αὐτῷ.  15 ἄλλοι  δὲ  ἔλεγον  ὅτι  Ἠλίας*  ἐστίν·  ἄλλοι  δὲ  ἔλεγον  ὅτι  προφήτης  ὡς  εἷς  τῶν  προφητῶν.  16 ἀκούσας  δὲ    Ἡρῴδης  ἔλεγεν  Ὃν  ἐγὼ  ἀπεκεφάλισα  Ἰωάννην*,  οὗτος  ἠγέρθη. 

17 Αὐτὸς  γὰρ    Ἡρῴδης  ἀποστείλας  ἐκράτησεν  τὸν  Ἰωάννην*  καὶ  ἔδησεν  αὐτὸν  ἐν  φυλακῇ  διὰ  Ἡρῳδιάδα  τὴν  γυναῖκα  Φιλίππου  τοῦ  ἀδελφοῦ  αὐτοῦ,  ὅτι  αὐτὴν  ἐγάμησεν·  18 ἔλεγεν  γὰρ    Ἰωάννης*  τῷ  Ἡρῴδῃ  ὅτι  Οὐκ  ἔξεστίν  σοι  ἔχειν  τὴν  γυναῖκα  τοῦ  ἀδελφοῦ  σου.  19   δὲ  Ἡρῳδιὰς  ἐνεῖχεν  αὐτῷ  καὶ  ἤθελεν  αὐτὸν  ἀποκτεῖναι,  καὶ  οὐκ  ἠδύνατο·  20   γὰρ  Ἡρῴδης  ἐφοβεῖτο  τὸν  Ἰωάννην*,  εἰδὼς  αὐτὸν  ἄνδρα  δίκαιον  καὶ  ἅγιον,  καὶ  συνετήρει  αὐτόν,  καὶ  ἀκούσας  αὐτοῦ  πολλὰ  ἠπόρει,  καὶ  ἡδέως  αὐτοῦ  ἤκουεν.  21 Καὶ  γενομένης  ἡμέρας  εὐκαίρου  ὅτε  Ἡρῴδης  τοῖς  γενεσίοις  αὐτοῦ  δεῖπνον  ἐποίησεν  τοῖς  μεγιστᾶσιν  αὐτοῦ  καὶ  τοῖς  χιλιάρχοις  καὶ  τοῖς  πρώτοις  τῆς  Γαλιλαίας,  22 καὶ  εἰσελθούσης  τῆς  θυγατρὸς  αὐτῆς  τῆς  Ἡρῳδιάδος  καὶ  ὀρχησαμένης,  ἤρεσεν  τῷ  Ἡρῴδῃ  καὶ  τοῖς  συνανακειμένοις.  «ὁ  〈δὲ〉  βασιλεὺς» ⇔  εἶπεν  τῷ  κορασίῳ  Αἴτησόν  με    ἐὰν  θέλῃς,  καὶ  δώσω  σοι·  23 καὶ  ὤμοσεν  αὐτῇ  [πολλά]  Ὅ¦τι  ἐάν  με  αἰτήσῃς  δώσω  σοι  ἕως  ἡμίσους  τῆς  βασιλείας  μου.  24 καὶ  ἐξελθοῦσα  εἶπεν  τῇ  μητρὶ  αὐτῆς  Τί  αἰτήσωμαι;    δὲ  εἶπεν  Τὴν  κεφαλὴν  Ἰωάννου*  τοῦ  Βαπτίζοντος.  25 καὶ  εἰσελθοῦσα  εὐθὺς  μετὰ  σπουδῆς  πρὸς  τὸν  βασιλέα  ᾐτήσατο  λέγουσα  Θέλω  ἵνα  ἐξαυτῆς  δῷς  μοι  ἐπὶ  πίνακι  τὴν  κεφαλὴν  Ἰωάννου*  τοῦ  Βαπτιστοῦ.  26 καὶ  περίλυπος  γενόμενος    βασιλεὺς  διὰ  τοὺς  ὅρκους  καὶ  τοὺς  ἀνακειμένους  οὐκ  ἠθέλησεν  ἀθετῆσαι  αὐτήν.  27 καὶ  εὐθὺς  ἀποστείλας    βασιλεὺς  σπεκουλάτορα  ἐπέταξεν  ἐνέγκαι  τὴν  κεφαλὴν  αὐτοῦ.  καὶ  ἀπελθὼν  ἀπεκεφάλισεν  αὐτὸν  ἐν  τῇ  φυλακῇ,  28 καὶ  ἤνεγκεν  τὴν  κεφαλὴν  αὐτοῦ  ἐπὶ  πίνακι  καὶ  ἔδωκεν  αὐτὴν  τῷ  κορασίῳ,  καὶ  τὸ  κοράσιον  ἔδωκεν  αὐτὴν  τῇ  μητρὶ  αὐτῆς.  29 καὶ  ἀκούσαντες  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  ἦλθον*  καὶ  ἦραν  τὸ  πτῶμα  αὐτοῦ  καὶ  ἔθηκαν  αὐτὸ  ἐν  μνημείῳ. 

The Feeding of the Five Thousand

30 Καὶ  συνάγονται  οἱ  ἀπόστολοι  πρὸς  τὸν  Ἰησοῦν,  καὶ  ἀπήγγειλαν  αὐτῷ  πάντα  ὅσα  ἐποίησαν  καὶ  ὅσα  ἐδίδαξαν.  31 καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Δεῦτε  ὑμεῖς  αὐτοὶ  κατ’  ἰδίαν  εἰς  ἔρημον  τόπον  καὶ  ἀναπαύσασθε  ὀλίγον.  ἦσαν  γὰρ  οἱ  ἐρχόμενοι  καὶ  οἱ  ὑπάγοντες  πολλοί,  καὶ  οὐδὲ  φαγεῖν  εὐκαίρουν.  32 καὶ  ἀπῆλθον  ἐν  τῷ  πλοίῳ  εἰς  ἔρημον  τόπον  κατ’  ἰδίαν. 

33 καὶ  εἶδον  αὐτοὺς  ὑπάγοντας  καὶ  ἐπέγνωσαν  πολλοί,  καὶ  πεζῇ  ἀπὸ  πασῶν  τῶν  πόλεων  συνέδραμον  ἐκεῖ  καὶ  προῆλθον  αὐτούς.  34 Καὶ  ἐξελθὼν  εἶδεν  πολὺν  ὄχλον,  καὶ  ἐσπλαγχνίσθη  ἐπ’  αὐτοὺς  ὅτι  ἦσαν  ὡς  πρόβατα  μὴ  ἔχοντα  ποιμένα,  καὶ  ἤρξατο  διδάσκειν  αὐτοὺς  πολλά.  35 Καὶ  ἤδη  ὥρας  πολλῆς  γενομένης  προσελθόντες  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  ἔλεγον  ὅτι  Ἔρημός  ἐστιν    τόπος,  καὶ  ἤδη  ὥρα  πολλή·  36 ἀπόλυσον  αὐτούς,  ἵνα  ἀπελθόντες  εἰς  τοὺς  κύκλῳ  ἀγροὺς  καὶ  κώμας  ἀγοράσωσιν  ἑαυτοῖς  τί  φάγωσιν.  37   δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτοῖς  Δότε  αὐτοῖς  ὑμεῖς  φαγεῖν.  καὶ  λέγουσιν  αὐτῷ  Ἀπελθόντες  ἀγοράσωμεν  δηναρίων  διακοσίων  ἄρτους,  καὶ  δώσομεν  αὐτοῖς  φαγεῖν;  38   δὲ  λέγει  αὐτοῖς  Πόσους  ἔχετε ⇔  ἄρτους;  ὑπάγετε  ἴδετε.  καὶ  γνόντες  λέγουσιν  Πέντε,  καὶ  δύο  ἰχθύας.  39 καὶ  ἐπέταξεν  αὐτοῖς  ἀνακλῖναι*  πάντας  συμπόσια  συμπόσια  ἐπὶ  τῷ  χλωρῷ  χόρτῳ.  40 καὶ  ἀνέπεσαν  πρασιαὶ  πρασιαὶ  κατὰ  ἑκατὸν  καὶ  κατὰ  πεντήκοντα.  41 καὶ  λαβὼν  τοὺς  πέντε  ἄρτους  καὶ  τοὺς  δύο  ἰχθύας  ἀναβλέψας  εἰς  τὸν  οὐρανὸν  εὐλόγησεν  καὶ  κατέκλασεν  τοὺς  ἄρτους  καὶ  ἐδίδου  τοῖς  μαθηταῖς  ‹αὐτοῦ›  ἵνα  παρατιθῶσιν  αὐτοῖς,  καὶ  τοὺς  δύο  ἰχθύας  ἐμέρισεν  πᾶσιν.  42 καὶ  ἔφαγον  πάντες  καὶ  ἐχορτάσθησαν·  43 καὶ  ἦραν  κλάσματα  δώδεκα  κοφίνων  πληρώματα  καὶ  ἀπὸ  τῶν  ἰχθύων.  44 καὶ  ἦσαν  οἱ  φαγόντες  τοὺς  ἄρτους  πεντακισχίλιοι  ἄνδρες. 

Jesus Walks on Water

45 Καὶ  εὐθὺς  ἠνάγκασεν  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ  ἐμβῆναι  εἰς  τὸ  πλοῖον  καὶ  προάγειν  εἰς  τὸ  πέραν  πρὸς  Βηθσαϊδάν,  ἕως  αὐτὸς  ἀπολύει  τὸν  ὄχλον.  46 καὶ  ἀποταξάμενος  αὐτοῖς  ἀπῆλθεν  εἰς  τὸ  ὄρος  προσεύξασθαι. 

47 καὶ  ὀψίας  γενομένης  ἦν  τὸ  πλοῖον  ἐν  μέσῳ  τῆς  θαλάσσης,  καὶ  αὐτὸς  μόνος  ἐπὶ  τῆς  γῆς.  48 καὶ  ἰδὼν  αὐτοὺς  βασανιζομένους  ἐν  τῷ  ἐλαύνειν,  ἦν  γὰρ    ἄνεμος  ἐναντίος  αὐτοῖς,  περὶ  τετάρτην  φυλακὴν  τῆς  νυκτὸς  ἔρχεται  πρὸς  αὐτοὺς  περιπατῶν  ἐπὶ  τῆς  θαλάσσης·  καὶ  ἤθελεν  παρελθεῖν  αὐτούς.  49 οἱ  δὲ  ἰδόντες  αὐτὸν  ἐπὶ  τῆς  θαλάσσης  περιπατοῦντα  ἔδοξαν  ὅτι  φάντασμά  ἐστιν,  καὶ  ἀνέκραξαν·  50 πάντες  γὰρ  αὐτὸν  εἶδον*  καὶ  ἐταράχθησαν.    δὲ  εὐθὺς  ἐλάλησεν  μετ’  αὐτῶν,  καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Θαρσεῖτε,  ἐγώ  εἰμι,  μὴ  φοβεῖσθε.  51 καὶ  ἀνέβη  πρὸς  αὐτοὺς  εἰς  τὸ  πλοῖον,  καὶ  ἐκόπασεν    ἄνεμος·  καὶ  λίαν  ἐκ  περισσοῦ  ἐν  ἑαυτοῖς  ἐξίσταντο·  52 οὐ  γὰρ  συνῆκαν  ἐπὶ  τοῖς  ἄρτοις,  ἀλλ’  ἦν  αὐτῶν    καρδία  πεπωρωμένη. 

Jesus Heals at Gennesaret

53 Καὶ  διαπεράσαντες  ἐπὶ  τὴν  γῆν  ἦλθον  εἰς  Γεννησαρὲτ  καὶ  προσωρμίσθησαν.  54 καὶ  ἐξελθόντων  αὐτῶν  ἐκ  τοῦ  πλοίου  εὐθὺς  ἐπιγνόντες  αὐτὸν  55 περιέδραμον  ὅλην  τὴν  χώραν  ἐκείνην  καὶ  ἤρξαντο  ἐπὶ  τοῖς  κραβάττοις  τοὺς  κακῶς  ἔχοντας  περιφέρειν,  ὅπου  ἤκουον  ὅτι  ἐστίν.  56 καὶ  ὅπου  ἂν  εἰσεπορεύετο  εἰς  κώμας    εἰς  πόλεις    εἰς  ἀγροὺς,  ἐν  ταῖς  ἀγοραῖς  ἐτίθεσαν  τοὺς  ἀσθενοῦντας,  καὶ  παρεκάλουν  αὐτὸν  ἵνα  κἂν  τοῦ  κρασπέδου  τοῦ  ἱματίου  αὐτοῦ  ἅψωνται·  καὶ  ὅσοι  ἂν  ἥψαντο  αὐτοῦ  ἐσῴζοντο. 

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub

Mark 5
Top of Page
Top of Page