1 Chronicles 1:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5677 [e]ū-lə-‘ê-ḇerוּלְעֵ֥בֶרand to EberNoun
3205 [e]yul-laḏיֻלַּ֖דwere bornVerb
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֣יtwoNoun
1121 [e]ḇā-nîm;בָנִ֑יםsonsNoun
8034 [e]šêmשֵׁ֣םthe nameNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏהָאֶחָ֞דof the one [was]Adj
6389 [e]pe-leḡ,פֶּ֗לֶגPelegNoun
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
3117 [e]ḇə-yā-māwבְיָמָיו֙for in his daysNoun
6385 [e]nip̄-lə-ḡāhנִפְלְגָ֣הwas dividedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe earthNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֥םand nameNoun
251 [e]’ā-ḥîwאָחִ֖יוof his brotherNoun
3355 [e]yā-qə-ṭān.יָקְטָֽן׃[was] JoktanNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 1:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְעֵ֥בֶר יֻלַּ֖ד שְׁנֵ֣י בָנִ֑ים שֵׁ֣ם הָאֶחָ֞ד פֶּ֗לֶג כִּ֤י בְיָמָיו֙ נִפְלְגָ֣ה הָאָ֔רֶץ וְשֵׁ֥ם אָחִ֖יו יָקְטָֽן׃

דברי הימים א 1:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃

Links
1 Chronicles 1:191 Chronicles 1:19 Text Analysis1 Chronicles 1:19 Interlinear1 Chronicles 1:19 Multilingual1 Chronicles 1:19 TSK1 Chronicles 1:19 Cross References1 Chronicles 1:19 Bible Hub1 Chronicles 1:19 Biblia Paralela1 Chronicles 1:19 Chinese Bible1 Chronicles 1:19 French Bible1 Chronicles 1:19 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 1:18
Top of Page
Top of Page