1 Chronicles 10:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]way-yir-’ūוַ֠יִּרְאוּAnd sawVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
376 [e]’îšאִ֨ישׁthe menNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֤לof IsraelNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
6010 [e]bā-‘ê-meqבָּעֵ֙מֶק֙in the valleyNoun
3588 [e]כִּ֣יthatConj
5127 [e]nā-sū,נָ֔סוּthey fledVerb
3588 [e]wə-ḵî-וְכִי־thatConj
4191 [e]mê-ṯūמֵ֖תוּwere deadVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֣וּלthat SaulNoun
1121 [e]ū-ḇā-nāw;וּבָנָ֑יוthen his sonsNoun
5800 [e]way-ya-‘az-ḇūוַיַּעַזְב֤וּthey forsookVerb
5892 [e]‘ā-rê-hemעָרֵיהֶם֙their citiesNoun
5127 [e]way-yā-nu-sū,וַיָּנֻ֔סוּand fledVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand cameVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםthe PhilistinesAdj
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֖וּand dwelledVerb
  bā-hem.בָּהֶֽם׃inPrep
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 10:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יִּרְאוּ כָּל־אִ֨ישׁ יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶׁר־בָּעֵ֙מֶק֙ כִּ֣י נָ֔סוּ וְכִי־מֵ֖תוּ שָׁא֣וּל וּבָנָ֑יו וַיַּעַזְב֤וּ עָרֵיהֶם֙ וַיָּנֻ֔סוּ וַיָּבֹ֣אוּ פְלִשְׁתִּ֔ים וַיֵּשְׁב֖וּ בָּהֶֽם׃ ס

דברי הימים א 10:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויראו כל־איש ישראל אשר־בעמק כי נסו וכי־מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם׃ ס

Links
1 Chronicles 10:71 Chronicles 10:7 Text Analysis1 Chronicles 10:7 Interlinear1 Chronicles 10:7 Multilingual1 Chronicles 10:7 TSK1 Chronicles 10:7 Cross References1 Chronicles 10:7 Bible Hub1 Chronicles 10:7 Biblia Paralela1 Chronicles 10:7 Chinese Bible1 Chronicles 10:7 French Bible1 Chronicles 10:7 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 10:6
Top of Page
Top of Page