1 Chronicles 10:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6584 [e]way-yap̄-šî-ṭu-hū,וַיַּ֨פְשִׁיטֻ֔הוּwhen they had stripped himVerb
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֥וּthey tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rō-šōwרֹאשׁ֖וֹhis headNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3627 [e]kê-lāw;כֵּלָ֑יוhis armorNoun
7971 [e]way-šal-lə-ḥūוַיְשַׁלְּח֨וּand sentVerb
776 [e]ḇə-’e-reṣ-בְאֶֽרֶץ־into the landNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîmפְלִשְׁתִּ֜יםof the PhilistinesAdj
5439 [e]sā-ḇîḇ,סָבִ֗יבaroundSubst
1319 [e]lə-ḇaś-śêrלְבַשֵּׂ֛רto carryVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6091 [e]‘ă-ṣab-bê-hemעֲצַבֵּיהֶ֖םto their idolsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃to the peopleNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 10:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨פְשִׁיטֻ֔הוּ וַיִּשְׂא֥וּ אֶת־רֹאשֹׁ֖ו וְאֶת־כֵּלָ֑יו וַיְשַׁלְּח֨וּ בְאֶֽרֶץ־פְלִשְׁתִּ֜ים סָבִ֗יב לְבַשֵּׂ֛ר אֶת־עֲצַבֵּיהֶ֖ם וְאֶת־הָעָֽם׃

דברי הימים א 10:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפשיטהו וישאו את־ראשו ואת־כליו וישלחו בארץ־פלשתים סביב לבשר את־עצביהם ואת־העם׃

Links
1 Chronicles 10:91 Chronicles 10:9 Text Analysis1 Chronicles 10:9 Interlinear1 Chronicles 10:9 Multilingual1 Chronicles 10:9 TSK1 Chronicles 10:9 Cross References1 Chronicles 10:9 Bible Hub1 Chronicles 10:9 Biblia Paralela1 Chronicles 10:9 Chinese Bible1 Chronicles 10:9 French Bible1 Chronicles 10:9 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 10:8
Top of Page
Top of Page