1 Chronicles 12:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2677 [e]ū-mê-ḥă-ṣîוּמֵחֲצִי֙and halfNoun
4294 [e]maṭ-ṭêhמַטֵּ֣הtribesNoun
4519 [e]mə-naš-šeh,מְנַשֶּׁ֔הof ManassehNoun
8083 [e]šə-mō-w-nāhשְׁמוֹנָ֥הeightNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenNoun
505 [e]’ā-lep̄;אָ֑לֶףthousandNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
5344 [e]niq-qə-ḇūנִקְּבוּ֙were expressedVerb
8034 [e]bə-šê-mō-wṯ,בְּשֵׁמ֔וֹתby nameNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֖וֹאto comeVerb
4427 [e]lə-ham-lîḵלְהַמְלִ֥יךְconsultVerb
  ’eṯ-אֶת־ -  
1732 [e]dā-wîḏ.דָּוִֽיד׃DavidNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵחֲצִי֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה שְׁמֹונָ֥ה עָשָׂ֖ר אָ֑לֶף אֲשֶׁ֤ר נִקְּבוּ֙ בְּשֵׁמֹ֔ות לָבֹ֖וא לְהַמְלִ֥יךְ אֶת־דָּוִֽיד׃ ס

דברי הימים א 12:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את־דויד׃ ס

Links
1 Chronicles 12:321 Chronicles 12:32 Text Analysis1 Chronicles 12:32 Interlinear1 Chronicles 12:32 Multilingual1 Chronicles 12:32 TSK1 Chronicles 12:32 Cross References1 Chronicles 12:32 Bible Hub1 Chronicles 12:32 Biblia Paralela1 Chronicles 12:32 Chinese Bible1 Chronicles 12:32 French Bible1 Chronicles 12:32 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:31
Top of Page
Top of Page