1 Chronicles 28:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הAnd youPro
8010 [e]šə-lō-mōh-שְׁלֹמֹֽה־SolomonNoun
1121 [e]ḇə-nîבְנִ֡יmy sonNoun
3045 [e]da‘דַּע֩know youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֨יthe GodNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֜יךָof your fatherNoun
5647 [e]wə-‘ā-ḇə-ḏê-hū,וְעָבְדֵ֗הוּand serveVerb
3820 [e]bə-lêḇבְּלֵ֤בheart himNoun
8003 [e]šā-lêmשָׁלֵם֙with a perfectAdj
5315 [e]ū-ḇə-ne-p̄ešוּבְנֶ֣פֶשׁand mindNoun
2655 [e]ḥă-p̄ê-ṣāh,חֲפֵצָ֔הwith a willingAdj
3588 [e]כִּ֤יforConj
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇō-wṯלְבָבוֹת֙heartsNoun
1875 [e]dō-w-rêšדּוֹרֵ֣שׁsearchesVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הfor the LORDNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3336 [e]yê-ṣerיֵ֥צֶרthe imaginationsNoun
4284 [e]ma-ḥă-šā-ḇō-wṯמַחֲשָׁב֖וֹתof the thoughtsNoun
995 [e]mê-ḇîn;מֵבִ֑יןunderstandsVerb
518 [e]’im-אִֽם־IfConj
1875 [e]tiḏ-rə-šen-nūתִּדְרְשֶׁ֙נּוּ֙you seek himVerb
4672 [e]yim-mā-ṣêיִמָּ֣צֵאhe will be foundVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
518 [e]wə-’im-וְאִם־but ifConj
5800 [e]ta-‘az-ḇen-nūתַּֽעַזְבֶ֖נּוּyou forsake himVerb
2186 [e]yaz-nî-ḥă-ḵāיַזְנִיחֲךָ֥he will cast you offVerb
5703 [e]lā-‘aḏ.לָעַֽד׃for everNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 28:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה שְׁלֹמֹֽה־בְנִ֡י דַּע֩ אֶת־אֱלֹהֵ֨י אָבִ֜יךָ וְעָבְדֵ֗הוּ בְּלֵ֤ב שָׁלֵם֙ וּבְנֶ֣פֶשׁ חֲפֵצָ֔ה כִּ֤י כָל־לְבָבֹות֙ דֹּורֵ֣שׁ יְהוָ֔ה וְכָל־יֵ֥צֶר מַחֲשָׁבֹ֖ות מֵבִ֑ין אִֽם־תִּדְרְשֶׁ֙נּוּ֙ יִמָּ֣צֵא לָ֔ךְ וְאִם־תַּֽעַזְבֶ֖נּוּ יַזְנִיחֲךָ֥ לָעַֽד׃

דברי הימים א 28:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה שלמה־בני דע את־אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל־לבבות דורש יהוה וכל־יצר מחשבות מבין אם־תדרשנו ימצא לך ואם־תעזבנו יזניחך לעד׃

Links
1 Chronicles 28:91 Chronicles 28:9 Text Analysis1 Chronicles 28:9 Interlinear1 Chronicles 28:9 Multilingual1 Chronicles 28:9 TSK1 Chronicles 28:9 Cross References1 Chronicles 28:9 Bible Hub1 Chronicles 28:9 Biblia Paralela1 Chronicles 28:9 Chinese Bible1 Chronicles 28:9 French Bible1 Chronicles 28:9 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 28:8
Top of Page
Top of Page