1 Kings 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5291 [e]wə-han-na-‘ă-rāhוְהַֽנַּעֲרָ֖הAnd the young womanNoun
3303 [e]yā-p̄āhיָפָ֣הfairAdj
5704 [e]‘aḏ-עַד־veryPrep
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑ד.. .. ..Adj
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֨יand she becameVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֤לֶךְthe kingNoun
5532 [e]sō-ḵe-neṯסֹכֶ֙נֶת֙cherishedVerb
8334 [e]wat-tə-šā-rə-ṯê-hū,וַתְּשָׁ֣רְתֵ֔הוּbut ministeredVerb
4428 [e]wə-ham-me-leḵוְהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3045 [e]yə-ḏā-‘āh.יְדָעָֽהּ׃do knewVerb
Hebrew Texts
מלכים א 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַֽנַּעֲרָ֖ה יָפָ֣ה עַד־מְאֹ֑ד וַתְּהִ֨י לַמֶּ֤לֶךְ סֹכֶ֙נֶת֙ וַתְּשָׁ֣רְתֵ֔הוּ וְהַמֶּ֖לֶךְ לֹ֥א יְדָעָֽהּ׃

מלכים א 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנערה יפה עד־מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה׃

Links
1 Kings 1:41 Kings 1:4 Text Analysis1 Kings 1:4 Interlinear1 Kings 1:4 Multilingual1 Kings 1:4 TSK1 Kings 1:4 Cross References1 Kings 1:4 Bible Hub1 Kings 1:4 Biblia Paralela1 Kings 1:4 Chinese Bible1 Kings 1:4 French Bible1 Kings 1:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:3
Top of Page
Top of Page