1 Kings 1:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֣ע[were] and him heardVerb
138 [e]’ă-ḏō-nî-yā-hū,אֲדֹנִיָּ֗הוּAdonijahNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
7121 [e]haq-qə-ru-’îmהַקְּרֻאִים֙the guestsVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
854 [e]’it-tōw,אִתּ֔וֹwithPrep
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֖םand as they [it]Pro
3615 [e]kil-lūכִּלּ֣וּhad finishedVerb
398 [e]le-’ĕ-ḵōl;לֶאֱכֹ֑לof eatingVerb
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֤עwhen heardVerb
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָב֙JoabNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6963 [e]qō-wlק֣וֹלthe soundNoun
7782 [e]haš-šō-w-p̄ār,הַשּׁוֹפָ֔רof the trumpetNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand he saidVerb
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֥וּעַWhyAdv
6963 [e]qō-wl-קֽוֹל־[is this] noiseNoun
7151 [e]haq-qir-yāhהַקִּרְיָ֖הof the cityNoun
1993 [e]hō-w-māh.הוֹמָֽה׃being in an uproarVerb
Hebrew Texts
מלכים א 1:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֣ע אֲדֹנִיָּ֗הוּ וְכָל־הַקְּרֻאִים֙ אֲשֶׁ֣ר אִתֹּ֔ו וְהֵ֖ם כִּלּ֣וּ לֶאֱכֹ֑ל וַיִּשְׁמַ֤ע יֹואָב֙ אֶת־קֹ֣ול הַשֹּׁופָ֔ר וַיֹּ֕אמֶר מַדּ֥וּעַ קֹֽול־הַקִּרְיָ֖ה הֹומָֽה׃

מלכים א 1:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמע אדניהו וכל־הקראים אשר אתו והם כלו לאכל וישמע יואב את־קול השופר ויאמר מדוע קול־הקריה הומה׃

Links
1 Kings 1:411 Kings 1:41 Text Analysis1 Kings 1:41 Interlinear1 Kings 1:41 Multilingual1 Kings 1:41 TSK1 Kings 1:41 Cross References1 Kings 1:41 Bible Hub1 Kings 1:41 Biblia Paralela1 Kings 1:41 Chinese Bible1 Kings 1:41 French Bible1 Kings 1:41 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:40
Top of Page
Top of Page