1 Kings 1:42
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]‘ō-w-ḏen-nūעוֹדֶ֣נּוּwhile he yetSubst
1696 [e]mə-ḏab-bêr,מְדַבֵּ֔רspokeVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֧הand beholdPrt
3129 [e]yō-w-nā-ṯānיוֹנָתָ֛ןJonathanNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
54 [e]’eḇ-yā-ṯārאֶבְיָתָ֥רof AbiatharNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֖ןthe priestNoun
935 [e]bā;בָּ֑אcameVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
138 [e]’ă-ḏō-nî-yā-hūאֲדֹנִיָּ֙הוּ֙AdonijahNoun
935 [e]bō,בֹּ֔אCome inVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
376 [e]’îšאִ֥ישׁman [are]Noun
2428 [e]ḥa-yilחַ֛יִלa valiantNoun
859 [e]’at-tāhאַ֖תָּהyouPro
2896 [e]wə-ṭō-wḇוְט֥וֹבand goodAdj
1319 [e]tə-ḇaś-śêr.תְּבַשֵּֽׂר׃newsVerb
Hebrew Texts
מלכים א 1:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹודֶ֣נּוּ מְדַבֵּ֔ר וְהִנֵּ֧ה יֹונָתָ֛ן בֶּן־אֶבְיָתָ֥ר הַכֹּהֵ֖ן בָּ֑א וַיֹּ֤אמֶר אֲדֹנִיָּ֙הוּ֙ בֹּ֔א כִּ֣י אִ֥ישׁ חַ֛יִל אַ֖תָּה וְטֹ֥וב תְּבַשֵּֽׂר׃

מלכים א 1:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עודנו מדבר והנה יונתן בן־אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר׃

Links
1 Kings 1:421 Kings 1:42 Text Analysis1 Kings 1:42 Interlinear1 Kings 1:42 Multilingual1 Kings 1:42 TSK1 Kings 1:42 Cross References1 Kings 1:42 Bible Hub1 Kings 1:42 Biblia Paralela1 Kings 1:42 Chinese Bible1 Kings 1:42 French Bible1 Kings 1:42 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:41
Top of Page
Top of Page