1 Kings 10:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּי֩ForConj
590 [e]’o-nîאֳנִ֨יa navyNoun
8659 [e]ṯar-šîšתַרְשִׁ֤ישׁof TharshishNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֙לֶךְ֙For the kingNoun
3220 [e]bay-yām,בַּיָּ֔םhad at seaNoun
5973 [e]‘imעִ֖םwithPrep
590 [e]’o-nîאֳנִ֣יthe navyNoun
2438 [e]ḥî-rām;חִירָ֑םof HiramNoun
259 [e]’a-ḥaṯאַחַת֩onceAdj
7969 [e]lə-šā-lōšלְשָׁלֹ֨שׁin threeNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֜יםyearsNoun
935 [e]tā-ḇō-wתָּב֣וֹא ׀cameVerb
590 [e]’o-nîאֳנִ֣יthe navyNoun
8659 [e]ṯar-šîš,תַרְשִׁ֗ישׁof TharshishNoun
5375 [e]nō-śə-’êṯנֹֽשְׂאֵת֙bringingVerb
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֣בgoldNoun
3701 [e]wā-ḵe-sep̄,וָכֶ֔סֶףand silverNoun
8143 [e]šen-hab-bîmשֶׁנְהַבִּ֥יםivoryNoun
6971 [e]wə-qō-p̄îmוְקֹפִ֖יםand apesNoun
8500 [e]wə-ṯuk-kî-yîm.וְתֻכִּיִּֽים׃and peacocksNoun
Hebrew Texts
מלכים א 10:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ אֳנִ֨י תַרְשִׁ֤ישׁ לַמֶּ֙לֶךְ֙ בַּיָּ֔ם עִ֖ם אֳנִ֣י חִירָ֑ם אַחַת֩ לְשָׁלֹ֨שׁ שָׁנִ֜ים תָּבֹ֣וא ׀ אֳנִ֣י תַרְשִׁ֗ישׁ נֹֽשְׂאֵת֙ זָהָ֣ב וָכֶ֔סֶף שֶׁנְהַבִּ֥ים וְקֹפִ֖ים וְתֻכִּיִּֽים׃

מלכים א 10:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת לשלש שנים תבוא ׀ אני תרשיש נשאת זהב וכסף שנהבים וקפים ותכיים׃

Links
1 Kings 10:221 Kings 10:22 Text Analysis1 Kings 10:22 Interlinear1 Kings 10:22 Multilingual1 Kings 10:22 TSK1 Kings 10:22 Cross References1 Kings 10:22 Bible Hub1 Kings 10:22 Biblia Paralela1 Kings 10:22 Chinese Bible1 Kings 10:22 French Bible1 Kings 10:22 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:21
Top of Page
Top of Page