1 Kings 11:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]wə-liḇ-nōwוְלִבְנ֖וֹAnd to his sonNoun
5414 [e]’et-tênאֶתֵּ֣ןwill I giveVerb
7626 [e]šê-ḇeṭ-שֵֽׁבֶט־tribesNoun
259 [e]’e-ḥāḏ;אֶחָ֑דoneAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
1961 [e]hĕ-yō-wṯ-הֱיֽוֹת־may haveVerb
5216 [e]nîrנִ֣ירa lightNoun
1732 [e]lə-ḏā-wîḏ-לְדָֽוִיד־DavidNoun
5650 [e]‘aḇ-dîעַ֠בְדִּיmy servantNoun
3605 [e]kāl-כָּֽל־alwaysNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֤ים ׀.. .. ..Noun
6440 [e]lə-p̄ā-nayלְפָנַי֙before meNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םin JerusalemNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙the cityNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]bā-ḥar-tîבָּחַ֣רְתִּיI have chosenVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
7760 [e]lā-śūmלָשׂ֥וּםfor Myself to putVerb
8034 [e]šə-mîשְׁמִ֖יmy nameNoun
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
מלכים א 11:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֹ֖ו אֶתֵּ֣ן שֵֽׁבֶט־אֶחָ֑ד לְמַ֣עַן הֱיֹֽות־נִ֣יר לְדָֽוִיד־עַ֠בְדִּי כָּֽל־הַיָּמִ֤ים ׀ לְפָנַי֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם הָעִיר֙ אֲשֶׁ֣ר בָּחַ֣רְתִּי לִ֔י לָשׂ֥וּם שְׁמִ֖י שָֽׁם׃

מלכים א 11:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבנו אתן שבט־אחד למען היות־ניר לדויד־עבדי כל־הימים ׀ לפני בירושלם העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם׃

Links
1 Kings 11:361 Kings 11:36 Text Analysis1 Kings 11:36 Interlinear1 Kings 11:36 Multilingual1 Kings 11:36 TSK1 Kings 11:36 Cross References1 Kings 11:36 Bible Hub1 Kings 11:36 Biblia Paralela1 Kings 11:36 Chinese Bible1 Kings 11:36 French Bible1 Kings 11:36 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:35
Top of Page
Top of Page