1 Kings 14:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5221 [e]wə-hik-kāhוְהִכָּ֨הand shall strikeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הFor the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לIsraelNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
5110 [e]yā-nūḏיָנ֣וּדis shakenVerb
7070 [e]haq-qā-nehהַקָּנֶה֮as a reedNoun
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּיִם֒in the waterNoun
5428 [e]wə-nā-ṯašוְנָתַ֣שׁand he shall root upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לIsraelNoun
5921 [e]mê-‘alמֵ֠עַלout ofPrep
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֨הlandNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-w-ḇāhהַטּוֹבָ֤הgoodAdj
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַן֙he gaveVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-w-ṯê-hem,לַאֲב֣וֹתֵיהֶ֔םto their fathersNoun
2219 [e]wə-zê-rāmוְזֵרָ֖םand shall scatter themVerb
5676 [e]mê-‘ê-ḇerמֵעֵ֣בֶרbeyondNoun
5104 [e]lan-nā-hār;לַנָּהָ֑רthe riverNoun
3282 [e]ya-‘an,יַ֗עַןuponPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂוּ֙they have madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
842 [e]’ă-šê-rê-hem,אֲשֵׁ֣רֵיהֶ֔םtheir grovesNoun
3707 [e]maḵ-‘î-sîmמַכְעִיסִ֖יםto angerVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים א 14:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִכָּ֨ה יְהוָ֜ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל כַּאֲשֶׁ֨ר יָנ֣וּד הַקָּנֶה֮ בַּמַּיִם֒ וְנָתַ֣שׁ אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל מֵ֠עַל הָאֲדָמָ֨ה הַטֹּובָ֤ה הַזֹּאת֙ אֲשֶׁ֤ר נָתַן֙ לַאֲבֹ֣ותֵיהֶ֔ם וְזֵרָ֖ם מֵעֵ֣בֶר לַנָּהָ֑ר יַ֗עַן אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ אֶת־אֲשֵׁ֣רֵיהֶ֔ם מַכְעִיסִ֖ים אֶת־יְהוָֽה׃

מלכים א 14:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכה יהוה את־ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את־ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את־אשריהם מכעיסים את־יהוה׃

Links
1 Kings 14:151 Kings 14:15 Text Analysis1 Kings 14:15 Interlinear1 Kings 14:15 Multilingual1 Kings 14:15 TSK1 Kings 14:15 Cross References1 Kings 14:15 Bible Hub1 Kings 14:15 Biblia Paralela1 Kings 14:15 Chinese Bible1 Kings 14:15 French Bible1 Kings 14:15 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:14
Top of Page
Top of Page