1 Kings 2:42
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חAnd sentVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֣אand calledVerb
8096 [e]lə-šim-‘î,לְשִׁמְעִ֗יfor ShimeiNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
3808 [e]hă-lō-wהֲל֧וֹאDid I notAdv
7650 [e]hiš-ba‘-tî-ḵāהִשְׁבַּעְתִּ֣יךָdo make you to swearVerb
3068 [e]Yah-wehבַֽיהוָ֗הby the LORDNoun
5749 [e]wā-’ā-‘iḏוָאָעִ֤דand protestedVerb
  bə-ḵāבְּךָ֙inPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
3318 [e]ṣê-ṯə-ḵā,צֵאתְךָ֗you go outVerb
1980 [e]wə-hā-laḵ-tāוְהָֽלַכְתָּ֙and walk abroadVerb
575 [e]’ā-nehאָ֣נֶהanyAdv
575 [e]wā-’ā-nāh,וָאָ֔נָהand whereAdv
3045 [e]yā-ḏō-a‘יָדֹ֥עַYou will knowVerb
3045 [e]tê-ḏa‘תֵּדַ֖עfor a certainVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
4191 [e]mō-wṯמ֣וֹתyou shall surelyVerb
4191 [e]tā-mūṯ;תָּמ֑וּתdieVerb
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֧אמֶרAnd you saidVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֛יuntoPrep
2896 [e]ṭō-wḇט֥וֹב[is] good meAdj
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֖רThe wordNoun
8085 [e]šā-mā-‘ə-tî.שָׁמָֽעְתִּי׃[that] I have heardVerb
Hebrew Texts
מלכים א 2:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח הַמֶּ֜לֶךְ וַיִּקְרָ֣א לְשִׁמְעִ֗י וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו הֲלֹ֧וא הִשְׁבַּעְתִּ֣יךָ בַֽיהוָ֗ה וָאָעִ֤ד בְּךָ֙ לֵאמֹ֔ר בְּיֹ֣ום צֵאתְךָ֗ וְהָֽלַכְתָּ֙ אָ֣נֶה וָאָ֔נָה יָדֹ֥עַ תֵּדַ֖ע כִּ֣י מֹ֣ות תָּמ֑וּת וַתֹּ֧אמֶר אֵלַ֛י טֹ֥וב הַדָּבָ֖ר שָׁמָֽעְתִּי׃

מלכים א 2:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי׃

Links
1 Kings 2:421 Kings 2:42 Text Analysis1 Kings 2:42 Interlinear1 Kings 2:42 Multilingual1 Kings 2:42 TSK1 Kings 2:42 Cross References1 Kings 2:42 Bible Hub1 Kings 2:42 Biblia Paralela1 Kings 2:42 Chinese Bible1 Kings 2:42 French Bible1 Kings 2:42 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:41
Top of Page
Top of Page