1 Kings 20:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣə-’ū,וַיֵּצְא֗וּAnd went outVerb
5288 [e]na-‘ă-rêנַעֲרֵ֛יthe young menNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֥יof the princesNoun
4082 [e]ham-mə-ḏî-nō-wṯהַמְּדִינ֖וֹתof the provincesNoun
7223 [e]bā-ri-šō-nāh;בָּרִֽאשֹׁנָ֑הfirstAdj
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חand sent outVerb
  ben-בֶּן־inPrep
1130 [e]hă-ḏaḏ,הֲדַ֗דBen-hadadNoun
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֤ידוּand they toldVerb
  lōwלוֹ֙to himPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
582 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֕יםThere are menNoun
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֖וּcome outVerb
8111 [e]miš-šō-mə-rō-wn.מִשֹּׁמְרֽוֹן׃of SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצְא֗וּ נַעֲרֵ֛י שָׂרֵ֥י הַמְּדִינֹ֖ות בָּרִֽאשֹׁנָ֑ה וַיִּשְׁלַ֣ח בֶּן־הֲדַ֗ד וַיַּגִּ֤ידוּ לֹו֙ לֵאמֹ֔ר אֲנָשִׁ֕ים יָצְא֖וּ מִשֹּׁמְרֹֽון׃

מלכים א 20:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו נערי שרי המדינות בראשנה וישלח בן־הדד ויגידו לו לאמר אנשים יצאו משמרון׃

Links
1 Kings 20:171 Kings 20:17 Text Analysis1 Kings 20:17 Interlinear1 Kings 20:17 Multilingual1 Kings 20:17 TSK1 Kings 20:17 Cross References1 Kings 20:17 Bible Hub1 Kings 20:17 Biblia Paralela1 Kings 20:17 Chinese Bible1 Kings 20:17 French Bible1 Kings 20:17 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:16
Top of Page
Top of Page