1 Kings 20:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֖וּAnd they went outVerb
6672 [e]baṣ-ṣā-ho-rā-yim;בַּֽצָּהֳרָ֑יִםat noonNoun
  ū-ḇen-וּבֶן־ -  
1130 [e]hă-ḏaḏהֲדַד֩But Ben-hadad [was]Noun
8354 [e]šō-ṯehשֹׁתֶ֨הdrinkingVerb
7910 [e]šik-kō-wrשִׁכּ֜וֹרhimself drunkAdj
5521 [e]bas-suk-kō-wṯ,בַּסֻּכּ֗וֹתin the temporaryNoun
1931 [e]ה֧וּאhePro
4428 [e]wə-ham-mə-lā-ḵîmוְהַמְּלָכִ֛יםand the kingsNoun
7970 [e]šə-lō-šîm-שְׁלֹשִֽׁים־the thirtyNoun
8147 [e]ū-šə-na-yimוּשְׁנַ֥יִםand twoNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֖לֶךְkingsNoun
5826 [e]‘ō-zêrעֹזֵ֥רthat helpedVerb
853 [e]’ō-ṯōw.אֹתֽוֹ׃ - Acc
Hebrew Texts
מלכים א 20:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצְא֖וּ בַּֽצָּהֳרָ֑יִם וּבֶן־הֲדַד֩ שֹׁתֶ֨ה שִׁכֹּ֜ור בַּסֻּכֹּ֗ות ה֧וּא וְהַמְּלָכִ֛ים שְׁלֹשִֽׁים־וּשְׁנַ֥יִם מֶ֖לֶךְ עֹזֵ֥ר אֹתֹֽו׃

מלכים א 20:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו בצהרים ובן־הדד שתה שכור בסכות הוא והמלכים שלשים־ושנים מלך עזר אתו׃

Links
1 Kings 20:161 Kings 20:16 Text Analysis1 Kings 20:16 Interlinear1 Kings 20:16 Multilingual1 Kings 20:16 TSK1 Kings 20:16 Cross References1 Kings 20:16 Bible Hub1 Kings 20:16 Biblia Paralela1 Kings 20:16 Chinese Bible1 Kings 20:16 French Bible1 Kings 20:16 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:15
Top of Page
Top of Page