1 Kings 21:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]wə-hō-wō-šî-ḇūוְ֠הוֹשִׁיבוּAnd setVerb
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֨יִםtwoNoun
582 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֥יםmenNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־sonsNoun
1100 [e]ḇə-lî-ya-‘alבְלִיַּעַל֮of BelialNoun
5048 [e]neḡ-dōwנֶגְדּוֹ֒before himSubst
5749 [e]wî-‘i-ḏu-hūוִיעִדֻ֣הוּto bear witness againstVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
1288 [e]bê-raḵ-tāבֵּרַ֥כְתָּyou did blasphemeVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםGodNoun
4428 [e]wā-me-leḵ;וָמֶ֑לֶךְand the kingNoun
3318 [e]wə-hō-w-ṣî-’u-hūוְהוֹצִיאֻ֥הוּand Then carry him outVerb
5619 [e]wə-siq-lu-hūוְסִקְלֻ֖הוּthat stone himVerb
4191 [e]wə-yā-mōṯ.וְיָמֹֽת׃he may dieVerb
Hebrew Texts
מלכים א 21:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הֹושִׁיבוּ שְׁנַ֨יִם אֲנָשִׁ֥ים בְּנֵֽי־בְלִיַּעַל֮ נֶגְדֹּו֒ וִיעִדֻ֣הוּ לֵאמֹ֔ר בֵּרַ֥כְתָּ אֱלֹהִ֖ים וָמֶ֑לֶךְ וְהֹוצִיאֻ֥הוּ וְסִקְלֻ֖הוּ וְיָמֹֽת׃

מלכים א 21:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והושיבו שנים אנשים בני־בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃

Links
1 Kings 21:101 Kings 21:10 Text Analysis1 Kings 21:10 Interlinear1 Kings 21:10 Multilingual1 Kings 21:10 TSK1 Kings 21:10 Cross References1 Kings 21:10 Bible Hub1 Kings 21:10 Biblia Paralela1 Kings 21:10 Chinese Bible1 Kings 21:10 French Bible1 Kings 21:10 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:9
Top of Page
Top of Page