1 Kings 21:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3789 [e]wat-tiḵ-tōḇוַתִּכְתֹּ֥בAnd she wroteVerb
5612 [e]bas-sə-p̄ā-rîmבַּסְּפָרִ֖יםin the lettersNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
7121 [e]qir-’ū-קִֽרְאוּ־ProclaimVerb
6685 [e]ṣō-wm,צ֔וֹםa fastNoun
3427 [e]wə-hō-wō-šî-ḇūוְהוֹשִׁ֥יבוּand setVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5022 [e]nā-ḇō-wṯנָב֖וֹתNabothNoun
7218 [e]bə-rōšבְּרֹ֥אשׁat the headNoun
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃among the peopleNoun
Hebrew Texts
מלכים א 21:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּכְתֹּ֥ב בַּסְּפָרִ֖ים לֵאמֹ֑ר קִֽרְאוּ־צֹ֔ום וְהֹושִׁ֥יבוּ אֶת־נָבֹ֖ות בְּרֹ֥אשׁ הָעָֽם׃

מלכים א 21:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותכתב בספרים לאמר קראו־צום והושיבו את־נבות בראש העם׃

Links
1 Kings 21:91 Kings 21:9 Text Analysis1 Kings 21:9 Interlinear1 Kings 21:9 Multilingual1 Kings 21:9 TSK1 Kings 21:9 Cross References1 Kings 21:9 Bible Hub1 Kings 21:9 Biblia Paralela1 Kings 21:9 Chinese Bible1 Kings 21:9 French Bible1 Kings 21:9 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:8
Top of Page
Top of Page