1 Kings 3:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]wā-’ā-qumוָאָקֻ֥םwhen I roseVerb
1242 [e]bab-bō-qerבַּבֹּ֛קֶרin the morningNoun
3243 [e]lə-hê-nîqלְהֵינִ֥יקto nurseVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nîבְּנִ֖יmy sonNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־and beholdPrt
4191 [e]mêṯ;מֵ֑תit was deadVerb
995 [e]wā-’eṯ-bō-w-nênוָאֶתְבּוֹנֵ֤ןbut when I had consideredVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙inPrep
1242 [e]bab-bō-qer,בַּבֹּ֔קֶרin the morningNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֛הand beholdPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הdo it wasVerb
1121 [e]ḇə-nîבְנִ֖יhe was not my sonNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3205 [e]yā-lā-ḏə-tî.יָלָֽדְתִּי׃I did bearVerb
Hebrew Texts
מלכים א 3:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאָקֻ֥ם בַּבֹּ֛קֶר לְהֵינִ֥יק אֶת־בְּנִ֖י וְהִנֵּה־מֵ֑ת וָאֶתְבֹּונֵ֤ן אֵלָיו֙ בַּבֹּ֔קֶר וְהִנֵּ֛ה לֹֽא־הָיָ֥ה בְנִ֖י אֲשֶׁ֥ר יָלָֽדְתִּי׃

מלכים א 3:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואקם בבקר להיניק את־בני והנה־מת ואתבונן אליו בבקר והנה לא־היה בני אשר ילדתי׃

Links
1 Kings 3:211 Kings 3:21 Text Analysis1 Kings 3:21 Interlinear1 Kings 3:21 Multilingual1 Kings 3:21 TSK1 Kings 3:21 Cross References1 Kings 3:21 Bible Hub1 Kings 3:21 Biblia Paralela1 Kings 3:21 Chinese Bible1 Kings 3:21 French Bible1 Kings 3:21 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:20
Top of Page
Top of Page