1 Kings 6:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯ,וְהַבַּ֗יִתAnd the houseNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֜הbuildVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֤לֶךְKingNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹה֙SolomonNoun
3068 [e]Yah-weh,לַֽיהוָ֔הfor the LORD [was]Noun
8346 [e]šiš-šîm-שִׁשִּֽׁים־thereof sixtyNoun
520 [e]’am-māhאַמָּ֥הcubitsNoun
753 [e]’ā-rə-kōwאָרְכּ֖וֹthe lengthNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֤יםand thereof twentyNoun
7341 [e]rā-ḥə-bōw;רָחְבּ֑וֹthe widthNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֥יםthereof thirtyNoun
520 [e]’am-māhאַמָּ֖הcubitsNoun
6967 [e]qō-w-mā-ṯōw.קוֹמָתֽוֹ׃[cubits] and the heightNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַבַּ֗יִת אֲשֶׁ֨ר בָּנָ֜ה הַמֶּ֤לֶךְ שְׁלֹמֹה֙ לַֽיהוָ֔ה שִׁשִּֽׁים־אַמָּ֥ה אָרְכֹּ֖ו וְעֶשְׂרִ֤ים רָחְבֹּ֑ו וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה קֹומָתֹֽו׃

מלכים א 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים־אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו׃

Links
1 Kings 6:21 Kings 6:2 Text Analysis1 Kings 6:2 Interlinear1 Kings 6:2 Multilingual1 Kings 6:2 TSK1 Kings 6:2 Cross References1 Kings 6:2 Bible Hub1 Kings 6:2 Biblia Paralela1 Kings 6:2 Chinese Bible1 Kings 6:2 French Bible1 Kings 6:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:1
Top of Page
Top of Page