1 Kings 8:44
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּי־IfConj
3318 [e]yê-ṣêיֵצֵ֨אgo outVerb
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֤Your peopleNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָה֙to battleNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
341 [e]’ō-yə-ḇōw,אֹ֣יְב֔וֹtheir enemyNoun
1870 [e]bad-de-reḵבַּדֶּ֖רֶךְwayNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רby whateverPrt
7971 [e]tiš-lā-ḥêm;תִּשְׁלָחֵ֑םyou shall send themVerb
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lūוְהִתְפַּֽלְל֣וּand shall prayVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
1870 [e]de-reḵדֶּ֤רֶךְtowardNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙the cityNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]bā-ḥar-tāבָּחַ֣רְתָּyou have chosenVerb
  bāh,בָּ֔הּinPrep
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯוְהַבַּ֖יִת[toward] and the houseNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1129 [e]bā-ni-ṯîבָּנִ֥תִיI have buildVerb
8034 [e]liš-me-ḵā.לִשְׁמֶֽךָ׃for Your nameNoun
Hebrew Texts
מלכים א 8:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי־יֵצֵ֨א עַמְּךָ֤ לַמִּלְחָמָה֙ עַל־אֹ֣יְבֹ֔ו בַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁ֣ר תִּשְׁלָחֵ֑ם וְהִתְפַּֽלְל֣וּ אֶל־יְהוָ֗ה דֶּ֤רֶךְ הָעִיר֙ אֲשֶׁ֣ר בָּחַ֣רְתָּ בָּ֔הּ וְהַבַּ֖יִת אֲשֶׁר־בָּנִ֥תִי לִשְׁמֶֽךָ׃

מלכים א 8:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־יצא עמך למלחמה על־איבו בדרך אשר תשלחם והתפללו אל־יהוה דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר־בנתי לשמך׃

Links
1 Kings 8:441 Kings 8:44 Text Analysis1 Kings 8:44 Interlinear1 Kings 8:44 Multilingual1 Kings 8:44 TSK1 Kings 8:44 Cross References1 Kings 8:44 Bible Hub1 Kings 8:44 Biblia Paralela1 Kings 8:44 Chinese Bible1 Kings 8:44 French Bible1 Kings 8:44 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:43
Top of Page
Top of Page