1 Kings 8:47
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-hê-šî-ḇūוְהֵשִׁ֙יבוּ֙[Yet] and repentVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3820 [e]lib-bām,לִבָּ֔םthoughtNoun
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֖רֶץin the landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwherePrt
7617 [e]niš-bū-נִשְׁבּוּ־they were carried captivesVerb
8033 [e]šām;שָׁ֑םwhereAdv
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֣בוּ ׀andVerb
2603 [e]wə-hiṯ-ḥan-nə-nūוְהִֽתְחַנְּנ֣וּmake supplicationVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָunto youPrep
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֤רֶץto You in the landNoun
7617 [e]šō-ḇê-hemשֹֽׁבֵיהֶם֙of those who carried them captivesVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
2398 [e]ḥā-ṭā-nūחָטָ֥אנוּWe have sinnedVerb
5753 [e]wə-he-‘ĕ-wî-nūוְהֶעֱוִ֖ינוּand have done perverselyVerb
7561 [e]rā-šā-‘ə-nū.רָשָֽׁעְנוּ׃we have committed wickednessVerb
Hebrew Texts
מלכים א 8:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵשִׁ֙יבוּ֙ אֶל־לִבָּ֔ם בָּאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבּוּ־שָׁ֑ם וְשָׁ֣בוּ ׀ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּ אֵלֶ֗יךָ בְּאֶ֤רֶץ שֹֽׁבֵיהֶם֙ לֵאמֹ֔ר חָטָ֥אנוּ וְהֶעֱוִ֖ינוּ רָשָֽׁעְנוּ׃

מלכים א 8:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשיבו אל־לבם בארץ אשר נשבו־שם ושבו ׀ והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו׃

Links
1 Kings 8:471 Kings 8:47 Text Analysis1 Kings 8:47 Interlinear1 Kings 8:47 Multilingual1 Kings 8:47 TSK1 Kings 8:47 Cross References1 Kings 8:47 Bible Hub1 Kings 8:47 Biblia Paralela1 Kings 8:47 Chinese Bible1 Kings 8:47 French Bible1 Kings 8:47 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:46
Top of Page
Top of Page