1 Kings 8:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
3742 [e]hak-kə-rū-ḇîmהַכְּרוּבִים֙the cherubimNoun
6566 [e]pō-rə-śîmפֹּרְשִׂ֣יםspread forthVerb
3671 [e]kə-nā-p̄a-yim,כְּנָפַ֔יִם[their] two wingsNoun
413 [e]’el-אֶל־overPrep
4725 [e]mə-qō-wmמְק֖וֹםthe placeNoun
727 [e]hā-’ā-rō-wn;הָֽאָר֑וֹןof the arkNoun
5526 [e]way-yā-sōk-kūוַיָּסֹ֧כּוּand coveredVerb
3742 [e]hak-kə-ru-ḇîmהַכְּרֻבִ֛יםthe cherubimNoun
5921 [e]‘al-עַל־coveredPrep
727 [e]hā-’ā-rō-wnהָאָר֥וֹןthe arkNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־andPrep
905 [e]bad-dāwבַּדָּ֖יוthe polesNoun
4605 [e]mil-mā-‘ə-lāh.מִלְמָֽעְלָה׃thereof aboveSubst
Hebrew Texts
מלכים א 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י הַכְּרוּבִים֙ פֹּרְשִׂ֣ים כְּנָפַ֔יִם אֶל־מְקֹ֖ום הָֽאָרֹ֑ון וַיָּסֹ֧כּוּ הַכְּרֻבִ֛ים עַל־הָאָרֹ֥ון וְעַל־בַּדָּ֖יו מִלְמָֽעְלָה׃

מלכים א 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי הכרובים פרשים כנפים אל־מקום הארון ויסכו הכרבים על־הארון ועל־בדיו מלמעלה׃

Links
1 Kings 8:71 Kings 8:7 Text Analysis1 Kings 8:7 Interlinear1 Kings 8:7 Multilingual1 Kings 8:7 TSK1 Kings 8:7 Cross References1 Kings 8:7 Bible Hub1 Kings 8:7 Biblia Paralela1 Kings 8:7 Chinese Bible1 Kings 8:7 French Bible1 Kings 8:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:6
Top of Page
Top of Page