1 Samuel 10:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֧יBut the childrenNoun
1100 [e]ḇə-lî-ya-‘alבְלִיַּ֣עַלof BelialNoun
559 [e]’ā-mə-rū,אָמְר֗וּsaidVerb
4100 [e]mah-מַה־HowPro
3467 [e]yō-ši-‘ê-nūיֹּשִׁעֵ֙נוּ֙man saveVerb
2088 [e]zeh,זֶ֔הshall thisPro
959 [e]way-yiḇ-zu-hūוַיִּבְזֻ֕הוּus? And they despised himVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־no himAdv
935 [e]hê-ḇî-’ūהֵבִ֥יאוּand broughtVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
4503 [e]min-ḥāh;מִנְחָ֑הpresentsNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֖יbut becomeVerb
2790 [e]kə-ma-ḥă-rîš.כְּמַחֲרִֽישׁ׃he held his peaceVerb
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל א 10:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֧י בְלִיַּ֣עַל אָמְר֗וּ מַה־יֹּשִׁעֵ֙נוּ֙ זֶ֔ה וַיִּבְזֻ֕הוּ וְלֹֽא־הֵבִ֥יאוּ לֹ֖ו מִנְחָ֑ה וַיְהִ֖י כְּמַחֲרִֽישׁ׃ פ

שמואל א 10:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני בליעל אמרו מה־ישענו זה ויבזהו ולא־הביאו לו מנחה ויהי כמחריש׃ פ

Links
1 Samuel 10:271 Samuel 10:27 Text Analysis1 Samuel 10:27 Interlinear1 Samuel 10:27 Multilingual1 Samuel 10:27 TSK1 Samuel 10:27 Cross References1 Samuel 10:27 Bible Hub1 Samuel 10:27 Biblia Paralela1 Samuel 10:27 Chinese Bible1 Samuel 10:27 French Bible1 Samuel 10:27 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 10:26
Top of Page
Top of Page