1 Samuel 20:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5288 [e]wə-han-na-‘arוְהַנַּ֖עַרBut the boyNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]yā-ḏa‘יָדַ֣עdo knewVerb
3972 [e]mə-’ū-māh;מְא֑וּמָהof anythingPro
389 [e]’aḵאַ֤ךְonlyAdv
3083 [e]yə-hō-w-nā-ṯānיְהֽוֹנָתָן֙JonathanNoun
1732 [e]wə-ḏā-wiḏ,וְדָוִ֔דand DavidNoun
3045 [e]yā-ḏə-‘ūיָדְע֖וּknewVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]had-dā-ḇār.הַדָּבָֽר׃the matterNoun
Hebrew Texts
שמואל א 20:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנַּ֖עַר לֹֽא־יָדַ֣ע מְא֑וּמָה אַ֤ךְ יְהֹֽונָתָן֙ וְדָוִ֔ד יָדְע֖וּ אֶת־הַדָּבָֽר׃

שמואל א 20:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנער לא־ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את־הדבר׃

Links
1 Samuel 20:391 Samuel 20:39 Text Analysis1 Samuel 20:39 Interlinear1 Samuel 20:39 Multilingual1 Samuel 20:39 TSK1 Samuel 20:39 Cross References1 Samuel 20:39 Bible Hub1 Samuel 20:39 Biblia Paralela1 Samuel 20:39 Chinese Bible1 Samuel 20:39 French Bible1 Samuel 20:39 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 20:38
Top of Page
Top of Page