1 Samuel 31:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1692 [e]way-yaḏ-bə-qūוַיַּדְבְּק֣וּAnd followed hard onVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםthe PhilistinesAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֖וּלSaulNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bā-nāw;בָּנָ֑יוon his sonsNoun
5221 [e]way-yak-kūוַיַּכּ֣וּand slewVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֗יםthe PhilistinesAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3083 [e]yə-hō-w-nā-ṯānיְהוֹנָתָ֧ןJonathanNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
41 [e]’ă-ḇî-nā-ḏāḇאֲבִינָדָ֛בAbinadabNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
  mal-kî-מַלְכִּי־fromPrep
4444 [e]šū-a‘שׁ֖וּעַMalchi-shuaNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יsonsNoun
7586 [e]šā-’ūl.שָׁאֽוּל׃of SaulNoun
Hebrew Texts
שמואל א 31:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּדְבְּק֣וּ פְלִשְׁתִּ֔ים אֶת־שָׁא֖וּל וְאֶת־בָּנָ֑יו וַיַּכּ֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים אֶת־יְהֹונָתָ֧ן וְאֶת־אֲבִינָדָ֛ב וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֖וּעַ בְּנֵ֥י שָׁאֽוּל׃

שמואל א 31:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבקו פלשתים את־שאול ואת־בניו ויכו פלשתים את־יהונתן ואת־אבינדב ואת־מלכי־שוע בני שאול׃

Links
1 Samuel 31:21 Samuel 31:2 Text Analysis1 Samuel 31:2 Interlinear1 Samuel 31:2 Multilingual1 Samuel 31:2 TSK1 Samuel 31:2 Cross References1 Samuel 31:2 Bible Hub1 Samuel 31:2 Biblia Paralela1 Samuel 31:2 Chinese Bible1 Samuel 31:2 French Bible1 Samuel 31:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 31:1
Top of Page
Top of Page