1 Samuel 8:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֙BeholdPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
2204 [e]zā-qan-tā,זָקַ֔נְתָּare oldVerb
1121 [e]ū-ḇā-ne-ḵāוּבָנֶ֕יךָand your sonsNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֖וּdo walkVerb
1870 [e]biḏ-rā-ḵe-ḵā;בִּדְרָכֶ֑יךָin your waysNoun
6258 [e]‘at-tāh,עַתָּ֗הNowAdv
7760 [e]śî-māh-שִֽׂימָה־makeVerb
  lā-nūלָּ֥נוּto usPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֛לֶךְa kingNoun
8199 [e]lə-šā-p̄ə-ṭê-nūלְשָׁפְטֵ֖נוּfor us to judge usVerb
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־like allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim.הַגּוֹיִֽם׃the nationsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 8:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗יו הִנֵּה֙ אַתָּ֣ה זָקַ֔נְתָּ וּבָנֶ֕יךָ לֹ֥א הָלְכ֖וּ בִּדְרָכֶ֑יךָ עַתָּ֗ה שִֽׂימָה־לָּ֥נוּ מֶ֛לֶךְ לְשָׁפְטֵ֖נוּ כְּכָל־הַגֹּויִֽם׃

שמואל א 8:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה־לנו מלך לשפטנו ככל־הגוים׃

Links
1 Samuel 8:51 Samuel 8:5 Text Analysis1 Samuel 8:5 Interlinear1 Samuel 8:5 Multilingual1 Samuel 8:5 TSK1 Samuel 8:5 Cross References1 Samuel 8:5 Bible Hub1 Samuel 8:5 Biblia Paralela1 Samuel 8:5 Chinese Bible1 Samuel 8:5 French Bible1 Samuel 8:5 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 8:4
Top of Page
Top of Page