1 Samuel 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]kə-ḇō-’ă-ḵemכְּבֹאֲכֶ֣םAs soon as you enterVerb
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירinto the cityNoun
3651 [e]kênכֵּ֣ןyou shall straightwayAdj
4672 [e]tim-ṣə-’ūnתִּמְצְא֣וּןfindVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֡וֹhimAcc
2962 [e]bə-ṭe-remבְּטֶרֶם֩beforePrep
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֨הhe go upVerb
1116 [e]hab-bā-mā-ṯāhהַבָּמָ֜תָהto the high placeNoun
398 [e]le-’ĕ-ḵōl,לֶאֱכֹ֗לto eatVerb
3588 [e]כִּ֠יforConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֤לdo eatVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙for the peopleNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
935 [e]bō-’ōw,בֹּא֔וֹhe comeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
1931 [e]הוּא֙hePro
1288 [e]yə-ḇā-rêḵיְבָרֵ֣ךְdoes blessVerb
2077 [e]haz-ze-ḇaḥ,הַזֶּ֔בַחthe sacrificeNoun
310 [e]’a-ḥă-rê-אַחֲרֵי־afterwardsAdv
3651 [e]ḵênכֵ֖ן.. .. ..Adj
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֣וּthey eatVerb
7121 [e]haq-qə-ru-’îm;הַקְּרֻאִ֑יםthat be biddenVerb
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הNowAdv
5927 [e]‘ă-lū,עֲל֔וּtherefore get you upVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֥וֹ - Acc
3117 [e]ḵə-hay-yō-wmכְהַיּ֖וֹםabout this timeNoun
4672 [e]tim-ṣə-’ūnתִּמְצְא֥וּןyou shall findVerb
853 [e]’ō-ṯōw.אֹתֽוֹ׃ - Acc
Hebrew Texts
שמואל א 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּבֹאֲכֶ֣ם הָעִ֣יר כֵּ֣ן תִּמְצְא֣וּן אֹתֹ֡ו בְּטֶרֶם֩ יַעֲלֶ֨ה הַבָּמָ֜תָה לֶאֱכֹ֗ל כִּ֠י לֹֽא־יֹאכַ֤ל הָעָם֙ עַד־בֹּאֹ֔ו כִּֽי־הוּא֙ יְבָרֵ֣ךְ הַזֶּ֔בַח אַחֲרֵי־כֵ֖ן יֹאכְל֣וּ הַקְּרֻאִ֑ים וְעַתָּ֣ה עֲל֔וּ כִּֽי־אֹתֹ֥ו כְהַיֹּ֖ום תִּמְצְא֥וּן אֹתֹֽו׃

שמואל א 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא־יאכל העם עד־באו כי־הוא יברך הזבח אחרי־כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי־אתו כהיום תמצאון אתו׃

Links
1 Samuel 9:131 Samuel 9:13 Text Analysis1 Samuel 9:13 Interlinear1 Samuel 9:13 Multilingual1 Samuel 9:13 TSK1 Samuel 9:13 Cross References1 Samuel 9:13 Bible Hub1 Samuel 9:13 Biblia Paralela1 Samuel 9:13 Chinese Bible1 Samuel 9:13 French Bible1 Samuel 9:13 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:12
Top of Page
Top of Page