1 Samuel 9:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3254 [e]way-yō-sep̄וַיֹּ֤סֶףAnd againVerb
5288 [e]han-na-‘arהַנַּ֙עַר֙the servantNoun
6030 [e]la-‘ă-nō-wṯלַעֲנ֣וֹתansweredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֔וּלSaulNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand saidVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֙BeholdPrt
4672 [e]nim-ṣāנִמְצָ֣אI have hereVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏî,בְיָדִ֔יin my handNoun
7253 [e]re-ḇa‘רֶ֖בַעthe fourth partNoun
8255 [e]še-qelשֶׁ֣קֶלof a shekelNoun
3701 [e]kā-sep̄;כָּ֑סֶףof silverNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָֽתַתִּי֙[that] will I giveVerb
376 [e]lə-’îšלְאִ֣ישׁto the manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
5046 [e]wə-hig-gîḏוְהִגִּ֥ידand to tellVerb
  lā-nūלָ֖נוּto usPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]dar-kê-nū.דַּרְכֵּֽנוּ׃our wayNoun
Hebrew Texts
שמואל א 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤סֶף הַנַּ֙עַר֙ לַעֲנֹ֣ות אֶת־שָׁא֔וּל וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּה֙ נִמְצָ֣א בְיָדִ֔י רֶ֖בַע שֶׁ֣קֶל כָּ֑סֶף וְנָֽתַתִּי֙ לְאִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים וְהִגִּ֥יד לָ֖נוּ אֶת־דַּרְכֵּֽנוּ׃

שמואל א 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסף הנער לענות את־שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את־דרכנו׃

Links
1 Samuel 9:81 Samuel 9:8 Text Analysis1 Samuel 9:8 Interlinear1 Samuel 9:8 Multilingual1 Samuel 9:8 TSK1 Samuel 9:8 Cross References1 Samuel 9:8 Bible Hub1 Samuel 9:8 Biblia Paralela1 Samuel 9:8 Chinese Bible1 Samuel 9:8 French Bible1 Samuel 9:8 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:7
Top of Page
Top of Page