1 Samuel 9:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6440 [e]lə-p̄ā-nîmלְפָנִ֣ים ׀FormerlyNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֗לin IsraelNoun
3541 [e]kōh-כֹּֽה־thusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֤רhe spokeVerb
376 [e]hā-’îšהָאִישׁ֙when a manNoun
1980 [e]bə-leḵ-tōwבְּלֶכְתּוֹ֙wentVerb
1875 [e]liḏ-rō-wōšלִדְר֣וֹשׁto inquireVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֔יםof GodNoun
1980 [e]lə-ḵūלְכ֥וּComeVerb
1980 [e]wə-nê-lə-ḵāhוְנֵלְכָ֖הand let us goVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
7203 [e]hā-rō-’eh;הָרֹאֶ֑הthe seerNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
5030 [e]lan-nā-ḇîלַנָּבִיא֙[he who is called] a prophetNoun
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹם[he that is] nowNoun
7121 [e]yiq-qā-rêיִקָּרֵ֥אcalledVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nîmלְפָנִ֖יםwas formerlyNoun
7203 [e]hā-rō-’eh.הָרֹאֶֽה׃a seerNoun
Hebrew Texts
שמואל א 9:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְפָנִ֣ים ׀ בְּיִשְׂרָאֵ֗ל כֹּֽה־אָמַ֤ר הָאִישׁ֙ בְּלֶכְתֹּו֙ לִדְרֹ֣ושׁ אֱלֹהִ֔ים לְכ֥וּ וְנֵלְכָ֖ה עַד־הָרֹאֶ֑ה כִּ֤י לַנָּבִיא֙ הַיֹּ֔ום יִקָּרֵ֥א לְפָנִ֖ים הָרֹאֶֽה׃

שמואל א 9:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לפנים ׀ בישראל כה־אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד־הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה׃

Links
1 Samuel 9:91 Samuel 9:9 Text Analysis1 Samuel 9:9 Interlinear1 Samuel 9:9 Multilingual1 Samuel 9:9 TSK1 Samuel 9:9 Cross References1 Samuel 9:9 Bible Hub1 Samuel 9:9 Biblia Paralela1 Samuel 9:9 Chinese Bible1 Samuel 9:9 French Bible1 Samuel 9:9 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:8
Top of Page
Top of Page