2 Chronicles 13:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-qā-ḇə-ṣūוַיִּקָּבְצ֣וּAnd there are gatheredVerb
5921 [e]‘ā-lāw,עָלָ֗יוtoPrep
582 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֤יםmen himNoun
7386 [e]rê-qîmרֵקִים֙vainAdj
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
1100 [e]ḇə-lî-ya-‘al,בְלִיַּ֔עַלof BelialNoun
553 [e]way-yiṯ-’am-mə-ṣūוַיִּֽתְאַמְּצ֖וּand have strengthened themselvesVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֣םRehoboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8010 [e]šə-lō-mōh;שְׁלֹמֹ֑הof SolomonNoun
7346 [e]ū-rə-ḥaḇ-‘ām,וּרְחַבְעָ֗םwhen RehoboamNoun
1961 [e]hā-yāhהָ֤יָהwasVerb
5288 [e]na-‘arנַ֙עַר֙youngNoun
7390 [e]wə-raḵ-וְרַךְ־and tenderheartedAdj
3824 [e]lê-ḇāḇ,לֵבָ֔ב.. .. ..Noun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
2388 [e]hiṯ-ḥaz-zaqהִתְחַזַּ֖קdo could not withstandVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃themNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּבְצ֣וּ עָלָ֗יו אֲנָשִׁ֤ים רֵקִים֙ בְּנֵ֣י בְלִיַּ֔עַל וַיִּֽתְאַמְּצ֖וּ עַל־רְחַבְעָ֣ם בֶּן־שְׁלֹמֹ֑ה וּרְחַבְעָ֗ם הָ֤יָה נַ֙עַר֙ וְרַךְ־לֵבָ֔ב וְלֹ֥א הִתְחַזַּ֖ק לִפְנֵיהֶֽם׃

דברי הימים ב 13:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבצו עליו אנשים רקים בני בליעל ויתאמצו על־רחבעם בן־שלמה ורחבעם היה נער ורך־לבב ולא התחזק לפניהם׃

Links
2 Chronicles 13:72 Chronicles 13:7 Text Analysis2 Chronicles 13:7 Interlinear2 Chronicles 13:7 Multilingual2 Chronicles 13:7 TSK2 Chronicles 13:7 Cross References2 Chronicles 13:7 Bible Hub2 Chronicles 13:7 Biblia Paralela2 Chronicles 13:7 Chinese Bible2 Chronicles 13:7 French Bible2 Chronicles 13:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:6
Top of Page
Top of Page