2 Chronicles 14:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֨אAnd criedVerb
609 [e]’ā-sāאָסָ֜אAsaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāwאֱלֹהָיו֮his GodNoun
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַר֒and saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הLORDNoun
369 [e]’ên-אֵֽין־nothingPrt
5973 [e]‘im-mə-ḵāעִמְּךָ֤withPrep
5826 [e]la‘-zō-wrלַעְזוֹר֙[it is] You to helpVerb
996 [e]bênבֵּ֥יןwhetherPrep
7227 [e]raḇרַב֙with manyAdj
369 [e]lə-’ênלְאֵ֣יןor with those who have noPrt
3581 [e]kō-aḥ,כֹּ֔חַpowerNoun
5826 [e]‘ā-zə-rê-nūעָזְרֵ֜נוּhelp usVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֙ינוּ֙our GodNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֣יךָonPrep
8172 [e]niš-‘an-nū,נִשְׁעַ֔נּוּwe rest youVerb
8034 [e]ū-ḇə-šim-ḵāוּבְשִׁמְךָ֣and in your nameNoun
935 [e]ḇā-nū,בָ֔אנוּwe goVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
1995 [e]he-hā-mō-wnהֶהָמ֖וֹןmultitudeNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הthisPro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הO LORD [are]Noun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֙ינוּ֙our GodNoun
859 [e]’at-tāh,אַ֔תָּהyouPro
408 [e]’al-אַל־notAdv
6113 [e]ya‘-ṣōrיַעְצֹ֥רdo let prevailVerb
5973 [e]‘im-mə-ḵāעִמְּךָ֖againstPrep
582 [e]’ĕ-nō-wōš.אֱנֽוֹשׁ׃let not manNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 14:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֨א אָסָ֜א אֶל־יְהוָ֣ה אֱלֹהָיו֮ וַיֹּאמַר֒ יְהוָ֗ה אֵֽין־עִמְּךָ֤ לַעְזֹור֙ בֵּ֥ין רַב֙ לְאֵ֣ין כֹּ֔חַ עָזְרֵ֜נוּ יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ כִּֽי־עָלֶ֣יךָ נִשְׁעַ֔נּוּ וּבְשִׁמְךָ֣ בָ֔אנוּ עַל־הֶהָמֹ֖ון הַזֶּ֑ה יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ אַ֔תָּה אַל־יַעְצֹ֥ר עִמְּךָ֖ אֱנֹֽושׁ׃ ס

דברי הימים ב 14:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא אסא אל־יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין־עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי־עליך נשענו ובשמך באנו על־ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל־יעצר עמך אנוש׃ ס

Links
2 Chronicles 14:112 Chronicles 14:11 Text Analysis2 Chronicles 14:11 Interlinear2 Chronicles 14:11 Multilingual2 Chronicles 14:11 TSK2 Chronicles 14:11 Cross References2 Chronicles 14:11 Bible Hub2 Chronicles 14:11 Biblia Paralela2 Chronicles 14:11 Chinese Bible2 Chronicles 14:11 French Bible2 Chronicles 14:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 14:10
Top of Page
Top of Page