2 Chronicles 16:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙and beholdPrt
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יthe actsNoun
609 [e]’ā-sā,אָסָ֔אof AsaNoun
7223 [e]hā-ri-šō-w-nîmהָרִאשׁוֹנִ֖יםfirstAdj
314 [e]wə-hā-’a-ḥă-rō-w-nîm;וְהָאַחֲרוֹנִ֑יםand lastAdj
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֤םbeholdAdv
3789 [e]kə-ṯū-ḇîmכְּתוּבִים֙[are] they writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֣פֶרthe bookNoun
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm,הַמְּלָכִ֔יםof the kingsNoun
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִיהוּדָ֖הof JudahNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êl.וְיִשְׂרָאֵֽל׃and IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 16:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּה֙ דִּבְרֵ֣י אָסָ֔א הָרִאשֹׁונִ֖ים וְהָאַחֲרֹונִ֑ים הִנָּ֤ם כְּתוּבִים֙ עַל־סֵ֣פֶר הַמְּלָכִ֔ים לִיהוּדָ֖ה וְיִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 16:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים הנם כתובים על־ספר המלכים ליהודה וישראל׃

Links
2 Chronicles 16:112 Chronicles 16:11 Text Analysis2 Chronicles 16:11 Interlinear2 Chronicles 16:11 Multilingual2 Chronicles 16:11 TSK2 Chronicles 16:11 Cross References2 Chronicles 16:11 Bible Hub2 Chronicles 16:11 Biblia Paralela2 Chronicles 16:11 Chinese Bible2 Chronicles 16:11 French Bible2 Chronicles 16:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 16:10
Top of Page
Top of Page