2 Chronicles 19:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And anyNoun
7379 [e]rîḇרִיב֩what causeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־WheneverPrt
935 [e]yā-ḇō-wיָב֨וֹאshall comeVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֜םto youPrep
251 [e]mê-’ă-ḥê-ḵemמֵאֲחֵיכֶ֣ם ׀from your brothersNoun
3427 [e]hay-yō-šə-ḇîmהַיֹּשְׁבִ֣יםthat dwellVerb
5892 [e]bə-‘ā-rê-hem,בְּעָרֵיהֶ֗םin their citiesNoun
996 [e]bên-בֵּֽין־betweenPrep
1818 [e]dāmדָּ֣ם ׀bloodNoun
1818 [e]lə-ḏāmלְדָם֮bloodNoun
996 [e]bên-בֵּין־betweenPrep
8451 [e]tō-w-rāhתּוֹרָ֣הlawNoun
4687 [e]lə-miṣ-wāhלְמִצְוָה֮commandNoun
2706 [e]lə-ḥuq-qîmלְחֻקִּ֣יםstatutesNoun
4941 [e]ū-lə-miš-pā-ṭîmוּלְמִשְׁפָּטִים֒and judgmentsNoun
2094 [e]wə-hiz-har-temוְהִזְהַרְתֶּ֣םand you shall even warnVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔ם - Acc
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
816 [e]ye’-šə-mūיֶאְשְׁמוּ֙do those who they trespassVerb
3068 [e]Yah-weh,לַיהוָ֔הagainst the LORDNoun
1961 [e]wə-hā-yāh-וְהָֽיָה־and comeVerb
7110 [e]qe-ṣep̄קֶ֥צֶף[so] and wrathNoun
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֖םon youPrep
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
251 [e]’ă-ḥê-ḵem;אֲחֵיכֶ֑םyour brothersNoun
3541 [e]kōhכֹּ֥הthisAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śūnתַעֲשׂ֖וּןdoVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
816 [e]ṯe’-šā-mū.תֶאְשָֽׁמוּ׃do trespassVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־רִיב֩ אֲשֶׁר־יָבֹ֨וא עֲלֵיכֶ֜ם מֵאֲחֵיכֶ֣ם ׀ הַיֹּשְׁבִ֣ים בְּעָרֵיהֶ֗ם בֵּֽין־דָּ֣ם ׀ לְדָם֮ בֵּין־תֹּורָ֣ה לְמִצְוָה֮ לְחֻקִּ֣ים וּלְמִשְׁפָּטִים֒ וְהִזְהַרְתֶּ֣ם אֹתָ֔ם וְלֹ֤א יֶאְשְׁמוּ֙ לַיהוָ֔ה וְהָֽיָה־קֶ֥צֶף עֲלֵיכֶ֖ם וְעַל־אֲחֵיכֶ֑ם כֹּ֥ה תַעֲשׂ֖וּן וְלֹ֥א תֶאְשָֽׁמוּ׃

דברי הימים ב 19:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־ריב אשר־יבוא עליכם מאחיכם ׀ הישבים בעריהם בין־דם ׀ לדם בין־תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה־קצף עליכם ועל־אחיכם כה תעשון ולא תאשמו׃

Links
2 Chronicles 19:102 Chronicles 19:10 Text Analysis2 Chronicles 19:10 Interlinear2 Chronicles 19:10 Multilingual2 Chronicles 19:10 TSK2 Chronicles 19:10 Cross References2 Chronicles 19:10 Bible Hub2 Chronicles 19:10 Biblia Paralela2 Chronicles 19:10 Chinese Bible2 Chronicles 19:10 French Bible2 Chronicles 19:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:9
Top of Page
Top of Page