2 Chronicles 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]way-ṣawוַיְצַ֥וAnd he chargedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םand themPrep
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֤הThusAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śūnתַעֲשׂוּן֙shall you doVerb
3374 [e]bə-yir-’aṯבְּיִרְאַ֣תin the fearNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
530 [e]be-’ĕ-mū-nāhבֶּאֱמוּנָ֖הfaithfullyNoun
3824 [e]ū-ḇə-lê-ḇāḇוּבְלֵבָ֥בand heartNoun
8003 [e]šā-lêm.שָׁלֵֽם׃with a perfectAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְצַ֥ו עֲלֵיהֶ֖ם לֵאמֹ֑ר כֹּ֤ה תַעֲשׂוּן֙ בְּיִרְאַ֣ת יְהוָ֔ה בֶּאֱמוּנָ֖ה וּבְלֵבָ֥ב שָׁלֵֽם׃

דברי הימים ב 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם׃

Links
2 Chronicles 19:92 Chronicles 19:9 Text Analysis2 Chronicles 19:9 Interlinear2 Chronicles 19:9 Multilingual2 Chronicles 19:9 TSK2 Chronicles 19:9 Cross References2 Chronicles 19:9 Bible Hub2 Chronicles 19:9 Biblia Paralela2 Chronicles 19:9 Chinese Bible2 Chronicles 19:9 French Bible2 Chronicles 19:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:8
Top of Page
Top of Page