2 Chronicles 19:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֕הand Why nowAdv
1961 [e]yə-hîיְהִ֥יbeVerb
6343 [e]p̄a-ḥaḏ-פַֽחַד־let the fearNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
5921 [e]‘ă-lê-ḵem;עֲלֵיכֶ֑םonPrep
8104 [e]šim-rūשִׁמְר֣וּyou take heedVerb
6213 [e]wa-‘ă-śū,וַעֲשׂ֔וּand doVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
369 [e]’ênאֵ֞יןnotPrt
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֗ינוּour GodNoun
5766 [e]‘aw-lāhעַוְלָ֛ה[there is] iniquityNoun
4856 [e]ū-maś-śōוּמַשֹּׂ֥אnor respectNoun
6440 [e]p̄ā-nîmפָנִ֖יםof personsNoun
4727 [e]ū-miq-qaḥ-וּמִקַּח־nor takingNoun
7810 [e]šō-ḥaḏ.שֹֽׁחַד׃of giftsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֕ה יְהִ֥י פַֽחַד־יְהוָ֖ה עֲלֵיכֶ֑ם שִׁמְר֣וּ וַעֲשׂ֔וּ כִּֽי־אֵ֞ין עִם־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֗ינוּ עַוְלָ֛ה וּמַשֹּׂ֥א פָנִ֖ים וּמִקַּח־שֹֽׁחַד׃

דברי הימים ב 19:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה יהי פחד־יהוה עליכם שמרו ועשו כי־אין עם־יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח־שחד׃

Links
2 Chronicles 19:72 Chronicles 19:7 Text Analysis2 Chronicles 19:7 Interlinear2 Chronicles 19:7 Multilingual2 Chronicles 19:7 TSK2 Chronicles 19:7 Cross References2 Chronicles 19:7 Bible Hub2 Chronicles 19:7 Biblia Paralela2 Chronicles 19:7 Chinese Bible2 Chronicles 19:7 French Bible2 Chronicles 19:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:6
Top of Page
Top of Page