2 Chronicles 20:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֡הnowAdv
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֩beholdPrt
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּ֨וֹןof AmmonNoun
4124 [e]ū-mō-w-’āḇוּמוֹאָ֜בand MoabNoun
2022 [e]wə-har-וְהַר־and mountNoun
8165 [e]śê-‘îr,שֵׂעִ֗ירSeirNoun
834 [e]’ă-šerאֲ֠שֶׁרwhomPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5414 [e]nā-ṯat-tāhנָתַ֤תָּהdo letVerb
3478 [e]lə-yiś-rā-’êlלְיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֣וֹאinvadeVerb
  ḇā-hem,בָהֶ֔םinPrep
935 [e]bə-ḇō-’āmבְּבֹאָ֖םwhen they cameVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץout of the landNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםof EgyptNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
5493 [e]sā-rūסָ֥רוּthey turnedVerb
5921 [e]mê-‘ă-lê-hemמֵעֲלֵיהֶ֖םfrom themPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnot themAdv
8045 [e]hiš-mî-ḏūm.הִשְׁמִידֽוּם׃and destroyedVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֡ה הִנֵּה֩ בְנֵֽי־עַמֹּ֨ון וּמֹואָ֜ב וְהַר־שֵׂעִ֗יר אֲ֠שֶׁר לֹֽא־נָתַ֤תָּה לְיִשְׂרָאֵל֙ לָבֹ֣וא בָהֶ֔ם בְּבֹאָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם כִּ֛י סָ֥רוּ מֵעֲלֵיהֶ֖ם וְלֹ֥א הִשְׁמִידֽוּם׃

דברי הימים ב 20:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה הנה בני־עמון ומואב והר־שעיר אשר לא־נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום׃

Links
2 Chronicles 20:102 Chronicles 20:10 Text Analysis2 Chronicles 20:10 Interlinear2 Chronicles 20:10 Multilingual2 Chronicles 20:10 TSK2 Chronicles 20:10 Cross References2 Chronicles 20:10 Bible Hub2 Chronicles 20:10 Biblia Paralela2 Chronicles 20:10 Chinese Bible2 Chronicles 20:10 French Bible2 Chronicles 20:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:9
Top of Page
Top of Page