2 Chronicles 20:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־IfConj
935 [e]tā-ḇō-wתָּב֨וֹאcomesVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֜ינוּonPrep
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֗ה[when] evilAdj
2719 [e]ḥe-reḇחֶרֶב֮the swordNoun
8196 [e]šə-p̄ō-wṭשְׁפוֹט֮judgmentNoun
1698 [e]wə-ḏe-ḇerוְדֶ֣בֶרor pestilenceNoun
7458 [e]wə-rā-‘āḇוְרָעָב֒or famineNoun
5975 [e]na-‘am-ḏāhנַֽעַמְדָ֞הwe standVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֨יbeforeNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֤יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
6440 [e]ū-lə-p̄ā-ne-ḵā,וּלְפָנֶ֔יךָand in your presenceNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
8034 [e]šim-ḵāשִׁמְךָ֖your nameNoun
1004 [e]bab-ba-yiṯבַּבַּ֣יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הin thisPro
2199 [e]wə-niz-‘aqוְנִזְעַ֥קand cryVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֛יךָunto youPrep
6869 [e]miṣ-ṣā-rā-ṯê-nūמִצָּרָתֵ֖נוּin our distressNoun
8085 [e]wə-ṯiš-ma‘וְתִשְׁמַ֥עand then you will hearVerb
3467 [e]wə-ṯō-wō-šî-a‘.וְתוֹשִֽׁיעַ׃and helpVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־תָּבֹ֨וא עָלֵ֜ינוּ רָעָ֗ה חֶרֶב֮ שְׁפֹוט֮ וְדֶ֣בֶר וְרָעָב֒ נַֽעַמְדָ֞ה לִפְנֵי֙ הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ וּלְפָנֶ֔יךָ כִּ֥י שִׁמְךָ֖ בַּבַּ֣יִת הַזֶּ֑ה וְנִזְעַ֥ק אֵלֶ֛יךָ מִצָּרָתֵ֖נוּ וְתִשְׁמַ֥ע וְתֹושִֽׁיעַ׃

דברי הימים ב 20:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע׃

Links
2 Chronicles 20:92 Chronicles 20:9 Text Analysis2 Chronicles 20:9 Interlinear2 Chronicles 20:9 Multilingual2 Chronicles 20:9 TSK2 Chronicles 20:9 Cross References2 Chronicles 20:9 Bible Hub2 Chronicles 20:9 Biblia Paralela2 Chronicles 20:9 Chinese Bible2 Chronicles 20:9 French Bible2 Chronicles 20:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:8
Top of Page
Top of Page