2 Chronicles 20:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇay-yō-wmוּבַיּ֣וֹםand on the dayNoun
7243 [e]hā-rə-ḇi-‘î,הָרְבִעִ֗יfourthAdj
6950 [e]niq-hă-lūנִקְהֲלוּ֙they assembledVerb
6010 [e]lə-‘ê-meqלְעֵ֣מֶקin the valleyNoun
1294 [e]bə-rā-ḵāh,בְּרָכָ֔הof BeracahNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
1288 [e]bê-ră-ḵūבֵּרֲכ֣וּthey blessedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֡ןthusAdj
7121 [e]qā-rə-’ūקָֽרְא֞וּwas calledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šêmשֵׁ֨םthe nameNoun
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֥וֹםplaceNoun
1931 [e]ha-hūהַה֛וּאof the samePro
6010 [e]‘ê-meqעֵ֥מֶקThe valleyNoun
1294 [e]bə-rā-ḵāhבְּרָכָ֖הof BeracahNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3117 [e]hay-yō-wm.הַיּֽוֹם׃this dayNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַיֹּ֣ום הָרְבִעִ֗י נִקְהֲלוּ֙ לְעֵ֣מֶק בְּרָכָ֔ה כִּי־שָׁ֖ם בֵּרֲכ֣וּ אֶת־יְהוָ֑ה עַל־כֵּ֡ן קָֽרְא֞וּ אֶת־שֵׁ֨ם הַמָּקֹ֥ום הַה֛וּא עֵ֥מֶק בְּרָכָ֖ה עַד־הַיֹּֽום׃

דברי הימים ב 20:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי־שם ברכו את־יהוה על־כן קראו את־שם המקום ההוא עמק ברכה עד־היום׃

Links
2 Chronicles 20:262 Chronicles 20:26 Text Analysis2 Chronicles 20:26 Interlinear2 Chronicles 20:26 Multilingual2 Chronicles 20:26 TSK2 Chronicles 20:26 Cross References2 Chronicles 20:26 Bible Hub2 Chronicles 20:26 Biblia Paralela2 Chronicles 20:26 Chinese Bible2 Chronicles 20:26 French Bible2 Chronicles 20:26 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:25
Top of Page
Top of Page