2 Chronicles 20:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַ֠יָּשֻׁבוּThen they returnedVerb
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
376 [e]’îšאִ֨ישׁmanNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֤הof JudahNoun
3389 [e]wî-rū-šā-limוִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙JerusalemNoun
3092 [e]wî-hō-wō-šā-p̄āṭוִֽיהוֹשָׁפָ֣טJehoshaphatNoun
7218 [e]bə-rō-šām,בְּרֹאשָׁ֔םat their headNoun
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֥וּבto go againVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םJerusalemNoun
8057 [e]bə-śim-ḥāh;בְּשִׂמְחָ֑הwith joyNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
8055 [e]śim-mə-ḥāmשִׂמְּחָ֥םhad made them to rejoiceVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֖הThe LORDNoun
341 [e]mê-’ō-wy-ḇê-hem.מֵֽאוֹיְבֵיהֶֽם׃over their enemiesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יָּשֻׁבוּ כָּל־אִ֨ישׁ יְהוּדָ֤ה וִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙ וִֽיהֹושָׁפָ֣ט בְּרֹאשָׁ֔ם לָשׁ֥וּב אֶל־יְרוּשָׁלִַ֖ם בְּשִׂמְחָ֑ה כִּֽי־שִׂמְּחָ֥ם יְהוָ֖ה מֵֽאֹויְבֵיהֶֽם׃

דברי הימים ב 20:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו כל־איש יהודה וירושלם ויהושפט בראשם לשוב אל־ירושלם בשמחה כי־שמחם יהוה מאויביהם׃

Links
2 Chronicles 20:272 Chronicles 20:27 Text Analysis2 Chronicles 20:27 Interlinear2 Chronicles 20:27 Multilingual2 Chronicles 20:27 TSK2 Chronicles 20:27 Cross References2 Chronicles 20:27 Bible Hub2 Chronicles 20:27 Biblia Paralela2 Chronicles 20:27 Chinese Bible2 Chronicles 20:27 French Bible2 Chronicles 20:27 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:26
Top of Page
Top of Page